Svaveldirektivets påverkan på rederiernas verksamhetskrav och investeringar

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304347
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Svaveldirektivets påverkan på rederiernas verksamhetskrav och investeringar
Authors: Mellander, Emil
Limnell, Simon
Abstract: Klimatpåverkan och människans inverkan på miljön är högst aktuella frågeställningar i dagens samhälle. Ett av de områden som lyfts fram som en källa till miljöförstöring är transporter, vilka, som en konsekvens av globaliseringen har ökat exponentiellt under de senaste 20 åren. Sjöfarten, som ett av de primära transportsättet för gods har en relativt stor miljöpåverkan även om det sett till transporterade enheter släpper ut mindre än t.ex. flyget. Fartyg släpper bland annat ut gaser dvs ämnen som bidrar till den globala uppvärmningen där svaveldioxid är det mest omtalade. Det har därför under senare tid skapats regelverk och konventioner på internationell nivå där ett av de mest omtalade är svaveldirektivet eller IMO 2020 vars syfte är att minska dessa utsläpp och förbättra miljön. För att följa dessa krav har rederier anpassat sina drivmedel genom byten till renare bränslen med lägre svavelhalt eller alternativt installation av reningsprocesser. De aspekter som rederier behöver ha i åtanke är miljö, ekonomi, kunskap och konkurrenskraft. I denna studie har tre tankrederier intervjuats för att utreda hur de förhåller sig till IMO 2020. Frågeställningen är baserad på hur de anpassat sig och varför de vidtagit de åtgärder de gjort. Rapporten är avgränsad till rederier inom tank segmentet. Grunden till resultatet i denna studie kommer från svaren som angavs i intervjuerna som utfördes. Resultatet beskriver vilka anpassningar dessa tre rederier utfört och hur det påverkat dem.
Keywords: sjöfart;miljö;svavel;regelverk;bränslen;anpassning
Issue Date: 2021
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304347
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.