Framtidens Lindome: En studie om hållbara exploateringsmöjligheter vid Spinneriet i Lindome Gårda

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304715
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Rebecca Ljungqvist - Frida Runesson.pdf4.8 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Framtidens Lindome: En studie om hållbara exploateringsmöjligheter vid Spinneriet i Lindome Gårda
Authors: Ljungqvist, Rebecca
Runesson, Frida
Abstract: Samhället står inför stora utmaningar, där bristen på bostäder tenderar att skapa ekonomiska och sociala klyftor som skapar ojämlika och orättvisa samhällen. Det är ett faktum att samhället behöver tillgodose befolkningen med fler bostäder, men det leder till att mark tas i anspråk, den biologiska mångfalden minskas och klimatförändringarna blir alltmer påtagliga. ”Hur bör en exploatering av bostäder göras för att minska bostadsbristen och jämna ut ekonomiska klyftor utan att belasta vår miljö?” En utmaning med hållbar stadsutveckling är att tillgodose ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv samtidigt, utan att någon av dem bortprioriteras. Detta har lagt grunden till vårt examensarbete som syftar till att utreda vilket behov och efterfrågan det finns avseende bostäder, verksamheter samt transportmöjligheter i Lindome för att exploatera så hållbart som möjligt. Målet med examensarbetet är att bidra med kunskap om hållbar exploatering utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Examensarbetet har studerat ett specifikt fall och har utgjorts av en flermetodsforskning som inkluderats av kvalitativa samt kvantitativa undersökningsmetoder. De kvalitativa undersökningsmetoderna har utgjorts av ostrukturerade intervjuer, studiebesök i form av observationer och en områdesanalys. Den kvantitativa undersökningsmetoden har bestått av två enkäter. Undersökningsmetodernas syfte har varit att generera en fördjupad kunskap om hållbar stadsutveckling, och kunskap om behovet samt efterfrågan i Lindome. I examensarbetet har det framkommit att kulturhistorien i fallet är viktig att beakta vid en exploatering. Det framkom även att det vid en exploatering bör erbjudas bostäder till alla och ett varierande utbud av verksamheter. Det bör även möjliggöras för hållbara transportsätt och att klimat- och miljöfrågor bör tas i beaktning. Avslutningsvis definieras en hållbar stadsdel utifrån det aktuella fallet i Lindome som “En stadsdel där all exploatering kompenseras med regenerativ utveckling. Där invånare kan känna tillit och trygghet till varandra och där deras hälsa samt välbefinnande prioriteras. Där samtliga investeringar ses utifrån ett långsiktigt perspektiv och där stadsdelen är byggd på cirkulära processer som INTE främjar konsumtion”.
Keywords: hållbar stadsutveckling, hållbar exploatering, hållbar stadsdel, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet;ekonomisk hållbarhet, cirkulär ekonomi, tidigt skede, tätort, Mölndals kommun, Lindome, affärsutveckling
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304715
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.