Social hållbarhet i den moderna trädgårdsstaden: En 15-minutersstad för att främja social hållbarhet

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304717
Download file(s):
File Description SizeFormat 
ACEX20 - Stina Kannius och Karin Lasson.pdf13.02 MBAdobe PDFView/Open
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Social hållbarhet i den moderna trädgårdsstaden: En 15-minutersstad för att främja social hållbarhet
Authors: Kannius, Stina
Lasson, Karin
Abstract: Det har blivit alltmer aktuellt inom bygg- och fastighetsbranschen att utöver ekonomisk och ekologisk hållbarhet även arbeta med social hållbarhet. En aspekt som visat sig vara komplicerad att arbeta med utifrån att begreppet saknar en vedertagen definition inom byggoch fastighetsbranschen. Bostadsutvecklaren Derome Hus är ett företag som uppmärksammat denna problematik och som vill utveckla sitt sociala hållbarhetsarbete i sina kommande bostadsprojekt. Efterfrågan på större bostadsyta med tillhörande trädgård har ökat under de senaste åren. Derome har utifrån detta valt att arbeta med konceptet trädgårdsstad vilket kan möta marknadens behov. Deromes kommande trädgårdsstad heter Göinge by och ska utvecklas norr om Varbergs stadskärna. Deromes förhoppning är att lyckas ta nästa steg i detta projekt vad gäller arbetet och utvecklingen av socialt hållbara samhällen. I denna rapport undersöks möjligheten att använda sig av konceptet 15-minutersstaden i utvecklingen av Göinge by för att säkerställa social hållbarhet. Rapporten bygger på en litteraturstudie vilken redogör för begrepp såsom trädgårdsstaden, social hållbarhet och 15-minutersstaden. Vidare har en intervjustudie genomförts där sakkunniga med anknytning till projektet redogör för huruvida det går att applicera 15- minutersstadens framträdande idéer i Göinge by samt om dessa bidrar till sociala hållbarhetsfaktorer. Några av 15-minutersstadens mest framträdande begrepp har samlats i fem teman som undersökningen har sin utgångspunkt i: ekologi, solidaritet, involvera invånare, närhet och flerfunktionstjänster. Vidare bygger resultatet på en enkätundersökning där invånare i trädgårdsstaden Göingegården har fått besvara frågor gällande livsmönster och vanor samt om det finns ett intresse att leva utifrån 15-minutersstadens mest framträdande idéer. Därefter följer analys, diskussion och slutsats. Slutsatsen är att det går att tillämpa idéer från 15-minutersstaden i Göinge by. Resultatet visar även att den sociala hållbarheten främjas på flera sätt genom att skapa en 15-minutersstad i trädgårdsstaden. En 15-minutersstad bidrar främst till gemenskap, trivsel, stolthet och minskar ensamheten i trädgårdsstaden. För att uppnå en 15-minutersstad krävs det att Derome, Varbergs kommun och invånarna i trädgårdsstaden samspelar och bidrar.
Keywords: Trädgårdsstaden, Social hållbarhet, 15-minutersstaden, Ekologi;Solidaritet, Involvera invånare, Närhet, Flerfunktionstjänster
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304717
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.