Undersökning av grensletrucksproduktiviteten i en containerterminal - Hur påverkar antalet resurser den totala produktiviteten?

Examensarbete på kandidatnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304822
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på kandidatnivå
Title: Undersökning av grensletrucksproduktiviteten i en containerterminal - Hur påverkar antalet resurser den totala produktiviteten?
Authors: Malmberg, Adrian
Samuelsson, Torsten
Abstract: De godsvolymer som löper igenom en terminal har sett en ökning, som resultat av större och snabbare fartyg. Denna ökning har skapat en högre efterfrågan för containerterminaler vad avser både hög produktivitet och produktivitetsökning. En av faktorerna som har en påverkan på detta är grensletrucksproduktiviteten i en terminal. Denna produktivitet mäts i MPH, som är ett mått på hur många lyft en grensletruck utför under en timme. Rapporten har skrivits tillsammans med en containerterminal som har upplevt att de har en brist på insikten i sin grensletrucksproduktivitet. Syftet är att undersöka förhållandet mellan antal truckar och MPH, samt vid vilken ökning i antal grensletruckar som produktiviteten börjar att försämras. Resultaten visade att det föreligger ett samband mellan en ökning i antalet grensletruckar och ett minskande MPH, samt att allokering av fler än 13 grensletruckar leder till en markant nedgång i MPH, vilket därmed utgör terminalens ”break even” punkt. Det förhållande som föreligger mellan en ökning i antal grensletruckar och MPH är dock svagt. Detta kan förklaras av de externa faktorer som ej är inkluderade i denna undersökning, såsom terminalens utformning, area och truckarnas körsträckor. Slutsatsen är därför att trots att det föreligger ett förhållande mellan en ökning i antalet truckar och MPH, så bör även dessa externa faktorer tas till hänsyn, då de har en påverkan på terminalens produktivitet.
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304822
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.