Alternativ strömförsörjning av tankfartyg under lastoperation - Säkerhets och miljöaspekter gällande strömförsörjningsalternativ för tankfartyg

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304826
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Alternativ strömförsörjning av tankfartyg under lastoperation - Säkerhets och miljöaspekter gällande strömförsörjningsalternativ för tankfartyg
Authors: Johnsson, Edwin
Möller, Nils
Abstract: Inom sjöfarten har intresset för att effektivisera driften och minimera utsläpp varit stort under flera år, tanksjöfarten är inget undantag. Detta har lett till att batterihybriddrift och landström har börjat användas i större utsträckning. Dessa system innebär vissa säkerhetsrisker som har komplicerat det för tanksjöfarten att använda sig av batterier och landström, men nu finns även tekniska- och säkerhetslösningar som möjliggör att även tankfartyg kan använda dessa strömförsörjningsalternativ. I rapporten har en simulering utförts utifrån en mix utav kvalitativa och kvantitativa data för att beräkna CO2 utsläpp kopplade till batterihybriddrift och landström kontra konventionell generatordrift. I rapporten intervjuas representanter från Donsötank och Terntank kring de miljövinster och säkerhetsrisker som systemen innebär. I simuleringen framgår det tydligt att CO2 utsläppen minskar något vid användning av batterihybriddrift och väsentligt vid användning utav landström. Under intervjuerna som genomfördes framgår det att rederierna har funnit flera säkerhetsrisker kopplade till de strömförsörjningsalternativ som används. För batterihybridfartygen var den främsta säkerhetsrisken brandrisk. Brandrisken hanteras genom fasta släcksystem, placering och konstruktion av batteripaketen. Den främsta säkerhetsrisken kopplat till landström uppgavs vara gnistbildning i den EX zon som landströmskopplingen sker. Utrymmena där landströmskopplingen befinner sig är trycksatt med ett övertryck av luft eller nitrogen, för att motverka brandfarlig atmosfär i dessa utrymmen. Utöver detta finns det säkerhetskretsar iland och ombord som innefattar olika mekaniska vakter och detektorer. Fartygets och kajens säkerhetskrets är sammankopplad igenom landströmskabeln och vid utlösning av någon detektor eller mekanisk vakt så bryts strömmen på båda sidor. Arbetet är begränsat till säkerhets- och miljöaspekter, ekonomiska hänsynstagande har inte gjorts. Insamlade data kommer främst ifrån svenskägda produktankrederier. Rapporten är begränsad till tankfartyg under lastoperation.
Keywords: Landström;Batterihybriddrift;Lastoperation;Säkerhetsrisker;Miljövinster
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304826
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.