Hur har rederier förberett sig för en pandemi ombord?

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304827
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hur har rederier förberett sig för en pandemi ombord?
Authors: Killman, Johan
Streiby, Daniel
Abstract: Covid-19 pandemin har påverkat hela världen. Individen och samhället har anpassat och ställt om i samband med att smittspridning ökat för att sedan avta under upprepade tillfällen, nya mutationer av viruset har skapat oro och nya rekommendationer har tillkommit. Sjöfarten är en av de branscher som har påverkats kraftigt under pandemin. Behovet av fartygsfrakt världen över har varierat i samband med nedstängningar och varierat behov av varor. Besättningen har påverkats kraftigt då restriktioner, nedstängningar, krav på karantän och provtagning gjort besättningsbyte svåra. Rederierna som driver fartygen har fått anpassa och ta fram försiktighetsåtgärder för att förhindra att få ombord smitta. Då besättningen på fartyg befinner sig i samma utrymmen ombord skulle en smittspridning ombord fort leda till att flera, eller hela besättningen, blir sjuka. Detta arbetets syfte var att studera de procedurer som tagits fram för hantering av en eventuell pandemi ombord samt hur besättningen upplever dessa. För att besvara arbetets frågeställningar har ett antal rederiers dokument gällande Covid-19 granskats. De rederier som delgett dokumenten opererar främst i Norden och norra Europa. Arbetet bygger även på intervjuer och observationer samt en enkät som genomförts på ett antal fartyg vid flertalet tillfällen det senaste året. Rederierna har tagit fram omfattande dokument där procedurer, policy och försiktighetsåtgärder beskrivs i detalj. I dokumenten framgår hur besättningen ska hantera allt från försiktighetsåtgärder innan resa till fartyget, till hur ett misstänkt smittfall ska hanteras ombord. Studien visar att besättningen ombord upplever rederiernas procedurer som välfungerande och att de känner sig trygga med dessa. Några deltagare i studien informerar att procedurerna till viss del är för omfattande för att vara genomförbara.
Keywords: Covid-19;Pandemi;Procedurer;Sjöfart;Effekter
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304827
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.