Verktyget ”Risk Assessment” och dess användning ombord i förtöjning - En studie som undersöker hur ”Risk Assessment” uppfattas som ändamålsenlig och om det används i förtöjningsarbetet

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304850
Bibliographical item details
FieldValue
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Verktyget ”Risk Assessment” och dess användning ombord i förtöjning - En studie som undersöker hur ”Risk Assessment” uppfattas som ändamålsenlig och om det används i förtöjningsarbetet
Authors: Holmberg, Karl-Johan
Köhne, David
Abstract: Förtöjning av fartyg är en förutsättning för att gods och människor skall kunna färdas sjövägen. Arbetet som utförs är ett väldigt riskabelt sådant på det viset att förutsättningarna ständigt varierar, utrustningens skick går inte att garantera och människor är inblandade i det. Det är också på grund av att människor är inblandade i det som det går att genomföra. För att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert vis har International Maritime Organization utvecklat International Safety Management Code för att på bättre vis värna om säkerheten för människoliv, egendom och den marina miljön. Arbetet undersöker den delen i ISM-koden som behandlar riskbedömning och riskminimering i riskfyllda arbetsmoment ombord specifikt rörande förtöjningsarbetet. Syftet har varit att undersöka hur förtöjande sjömän uppfattar ändamålsenligheten av verktyget Risk Assessment som ställer krav på sjömannens förmåga att kunna bedöma och identifiera riskfyllda moment under förtöjningsarbetet. Tesen till arbetet var att Risk Assessment görs för att underkasta sig ISM-koden och de krav den ställer under § 1.2.2 punkt 2 och de som riskbedömningen ska innefatta enligt § 9. Det viktigaste resultatet som visats är att sjömännen ombord fartygen tycker att Risk Assessment är ändamålsenligt på det viset att det bidrar till en säkrare arbetsmiljö ombord och påminner sjömannen om det riskfyllda arbete som ska genomföras. Betydelsen av resultaten har gett grunder till att vidare undersöka hur de mänskliga faktorerna påverkar hur människan uppfattar omgivningen och hur den bedömer risk. Då studien har undersökt hur människan uppfattar säkerhetsfrågor har perspektiven Safety-I och Safety-II tagits med i teorin för att kasta ett öga på hur sjöfartsindustrin arbetar med säkerhetsfrågor.
Keywords: Risk Assessment;Förtöjningsarbete;Mänskliga Faktorer;ISM-koden;Safety-I;Safety-II
Issue Date: 2022
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/304850
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.