Ventilationens betydelse vid upprustning av miljonprogrammet- Möjligheter och begränsningar för energibesparing tillämpat på flerbostadsprojekt i miljonprogrammet.

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Törnström, Per
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport behandlar ventilationsprincipernas betydelse vid energibesparande åtgärder och upprustning av miljonprogramshus. Ett tillämpningsobjekt har valts för beräkningarna genom att studera statistiska data över bostadsbyggandet i Sverige 1965–1974. Genom dessa data kunde den typiska miljonprogramsbyggnaden karakteriseras och en fastighet med den vanligaste byggnadsutformningen och ventilationsprincipen väljas i Göteborg. Beskrivning av byggnadens och installationernas egenskaper vid studiens start 2009 med förbrukningsvärden från år 2008. Därefter en beskrivning av byggnadens och installationernas egenskaper tio år senare samt förbrukningsvärden från år 2018. Värden på förbrukning normalårskorrigeras med SMHI energiindex för att kunna jämföras mellan de olika åren. Beskrivning av energibesparande åtgärder i tillämpningsobjektet under de 10 åren som gått presenteras och resultatet för energiförbrukningen visar att det endast 1-2 procent besparing skett efter primärenergifaktorkorrigering. Vattenförbrukningen har dock minskat med ca 20 procent mellan 2008 till 2018. Presentation av fastighetsägarens energibesparingsambitioner som ingår i ”Allmännyttans klimatinitiativ”. Det innebär att tillämpningsobjektets ägare i hela sitt fastighetsbestånd ska minska sin totala energiförbrukning med 30 procent från år 2007 till år 2030. Beräkning och analys redovisas av olika ventilationsprincipers betydelse för energibesparingen och de möjligheter som finns för att nå uppsatta mål. De insatser som gjorts i tillämpningsobjektet når inte hela vägen. Det krävs värmeåtervinning i någon form, värmeväxlare är att föredra i energisynpunkt. Avgränsningarna har varit att beskriva och analysera värmeenergi och fläktenergi i de olika principer som presenteras. Exempel på hur man diskuterat kring dessa åtgärder i renoveringsprojekt med anledning av kostnaderna som det genererar. Slutsatsen är att det krävs stora installationstekniska investeringar för att nå de energisparmål som är satta.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
miljonprogrammet , energi , ventilation , ventilationsprinciper , energibesparingsåtgärder , energimål , energibesparingar
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index