Sätt att möta befintliga kundbehov vid distribution av e-handelsvaror i urbana områden

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Grahn, Alexander
Gustafsson, Oskar
Kjellberg, Adam
Kullgren, Kevin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
E-handeln har under en längre en tid vuxit kraftigt, vilket har ställt allt högre krav på urbana distributionssystem, inte minst gällande hållbarhet. Allt fler transporter har lett till ökade utsläpp av växthusgaser. Faktorer såsom korta leveranstider, misslyckade leveransförsök och stora returflöden skapar svårigheter för distributörer. Denna studiens syfte är att undersöka vilka kundernas behov är och hur dessa möts av organisationer inom urban last mile-distribution på ett hållbart vis. Studien har genomförts med en så kallad mixed methods, vilket innebär att både kvantitativa och kvalitativa metoder har använts som komplement. Studiens kvantitativa del bestod av en enkätstudie som syftade till att ge förståelse för kundernas behov inom urban distribution och e-handel genom analysmetoden Discrete Choice Analysis. Studiens kvalitativa del bestod av en semi-strukturerad intervjustudie som syftade till att identifiera hållbara lösningar hos distributionsrelaterade organisationer. Vidare undersöktes organisationernas syn på kundbehov samt utmaningar. Kundernas betalningsvilja kartlades för ett antal olika aspekter. De högst värderade aspekterna var flexibilitet och miljöanpassad leverans. Kort leveranstid värderades också högt, men inte för leveranser kortare än två dagar. Intervjuer genomfördes med nio organisationer. Exempel på lösningar som presenterades var digitala hemlås, cykelbud, intelligenta paketboxar och samlastningscentraler. Organisationernas främsta hållbarhetsutmaningar var behov av samverkan, misslyckade hemleveranser och ut- maningar kopplade till teknik. Det finns stor potential att möta kundbehov på ett mer hållbart vis. Lastningsfasen skulle kunna bli effektivare och mer miljövänlig genom storskalig implementering av delade samlastningscentraler. I transportfasen finns potential för teknologisk innovation av lätta fordon. I leveransfasen har digitala hemlås och intelligenta boxar stor potential.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
E-commerce , sustainability , customerneeds , urbandistribution , last-mile , supplychainmanagement , Mixedmethods , DiscreteChoice Analysis , Semi-structuredinterviews
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index