Gångtrafikanters säkerhet i trafiken - En analys av gångtrafikantolyckor

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
LINDVALL, David
ENGQVIST, Sara
MAGNUSSON, Irma
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Varje år dör ungefär 1,35 miljoner människor i trafikolyckor runt om i världen. Av dessa är ungefär 20% gångtrafikanter. I Sverige finns den så kallade Nollvisionen som strävar mot att ingen ska dö på grund av olyckor i trafiken. Syftet med rapporten är att undersöka vart i staden flest olyckor med fotgängare inblandade inträffar samt att undersöka samband mellan dessa platser. Dessa platser kallas för hotspots. För att göra detta utförs tre huvudsakliga undersökningar; olyckornas fördelning över Stockholms stadsdelar, en analys av samtliga olyckor för gående beroende av fordonstyp samt en fördjupning av dödsolyckorna kopplat till motorfordon. För stadsdelarna sorterades olycksantal och antalet dödsolyckor efter frekvens samt fördelades på antal invånare, förvärvsarbetare och areal. För olyckorna kopplat till de olika fordonstyperna studerades olycksfrekvenserna över år, månad, allvarlighetsgrad, vägtyp, väglag och ljusförhållande för att studera om några samband kunde tydas. Dödsolyckorna orsakade av motorfordon analyserades utifrån framtagna riskfaktorer. Arbetet visade att en majoritet av olyckorna skedde i centralområden av staden även efter fördelning över antalet invånare, förvärvsarbetare och areal. De flesta olyckorna som sker är singelolyckor orsakade av halt väglag. Återkommande platser för alla olyckor är vägsträcka och korsning, men vägtypen är i största grad beroende av vilka fordon som varit inblandade. Av de allvarliga olyckor som uppstått orsakades största delen av motorfordon. För de dödliga olyckorna orsakade av motorfordon sker olyckorna med en jämn fördelning på vägsträckor och korsningar. Tydliga kopplingar ses till platser där gående vill korsa vägen samt ta sig till kollektivtrafik.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fotgängare , olycka , allvarlighetsgrad , dödsolycka , hotspot
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index