Bilfabrikens digitala tvilling

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Brasch, Johan
Josefsson, Simon
Rahmani, Hussein
Vevang, Gabriel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Tillverkingsindustrin är under ständig förändring med allt högre krav på flexibili tet och effektivisering. Kortare ledtider är önskvärda i alla led, inom alla discipliner. Företag inom industrin vill arbeta allt mer med concurrent engineering för att mins ka omställningstid och kostnader. Detta projekt har haft som syfte att undersöka arbetet med concurrent engineering mellan tre arbetsgrupper med olika ansvarsom råden. Denna rapport redovisar vilken roll en digital tvilling av en fabrik spelar i ett sådant projekt. Projektet har med hjälp av plattformen 3DEXPERIENCE designat en digital modell av en fysisk robotcell på Chalmers Tekniska Högskola. Denna modellen har sedan använts för att generera simuleringar av monteringen av en bilkaross i skala 1:11. Dessa simuleringar har sedan legat till grund för generering av robotkod till den fysiska cellen. Slutsatser från projektet har till stor del bestått av lärdomar kring industrirobotar, samt svårigheter med överföring från en nominell digital miljö till en fysisk verklig miljö. Fördelar med en digital tvilling har även identifierats då det enkelt gör det möjligt för iterativa processer och validering. Utöver detta har erfarenheter och lärdomar om tvärdiciplinära projekt dragits.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
3DEXPERIENCE, Digital Twin, Industrial Robot, Concurrent Engine ering, Assembly, Industry 4.0, ABB Robotics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index