Examensarbeten för kandidatexamen

Browse

Senast publicerade

Visar 1 - 5 av 272
 • Post
  Sätt liv på boken: Visualisering av maskinelement med digitalt hjälpmedel innefattande immersiv teknik
  (2022) Andersson, Linnea; Christiansen, Jacob; Gerber, Philip; Johansson, Max; Särnevång, Albert; Xia, Madeleine; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science; Evertsson, Magnus; Dagman, Andreas
  I takt med den tekniska utvecklingen börjar företag och individer anpassa sig efter de nya förändringana som följer. Under de senaste åren har tekniska framsteg möj liggjort mer digitalisering i utbildningen. Professorer på Chalmers tekniska högskola har efterfrågat ett digitalt hjälpmedel för att förbättra undervisningen. Projektet undersöker möjligheterna med ett digitalt hjälpmedel för studenter som läser kurser om maskinelement. Baserat på en undersökning på vad tidigare studen ter som läst kurser om maskinelement, ansett varit svåra att förstå har en mobi lapplikation tagits fram. Framtagning av applikationen är baserad på metoder för framtagning av produkter med fokus på användaren. Metoderna innefattar enkät undersökning, fastställning av krav på applikationen, framtagning av gränssnitt och minsta brukbara produkt samt användbarhetstester. Resultatet är en demonstrator som visar upp funktionerna och använder VR- och AR-teknik för att möjliggöra önskade funktioner. Vidare presenteras förslag på vi dareutveckling för framtida
 • Post
  Ett arbetsliv i den post-coroniala världen
  (2022) Bohlin, Cecilia; Brehmer, Astrid; Elmlund, Hedvig; Huynh, Victor; Ingman, Molly; Åkesson, Melina; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Bligård, Lars-Ola; Eriksson, Siw
  Antalet personer som föredrar att kunna växla mellan att jobba på distans respektive på kontoret ökade kraftigt under covid-19-pandemin. Inställningen till hybridarbete har förändrats drastiskt de senaste åren, men programvaror avsedda för arbete har inte kunnat hålla jämna steg eftersom de flesta av dessa inte är anpassade för att användas vid hybridarbete. Detta projekt undersöker problemen som uppkommer vid användning av existerande programvaror vid arbete i en hybridmiljö, med målet att utveckla en prototyp av en programvara som är bättre lämpad för att uppfylla användarens behov. Projektet har utförts tillsammans med företaget Hogia som arbetar med programvaruutveckling. Resultatet kan delas upp i tre delar. Den första delen beskriver de huvudsakliga problemen som uppstått vid hybridarbete, där hälsa och kommunikation var två viktiga områden. Den andra delen beskriver en prototyp av Hogia Share, en programvara som enkelt låter användaren dela sitt arbete så att flera kollegor att bidra till arbetet samtidigt. Den tredje redogör för en prototyp av Hogia BreakTime som har syftet att förbättra anställdas hälsa. Sammanfattningsvis kan resultatet användas av Hogia som underlag vid utveckling av framtida programvaror.
 • Post
  Elektrisk minimotorcykel
  (2022) Johansson, Tim; Lindholm, Johannes; Nordling, Jesper; Viktorsson, Jonathan; Yousefi, Wahid; Zetterlund, Gustav; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Hulthén, Erik; Stigler, Göran
  I detta projekt var m˚alet att producera en fungerande och k¨orbar elektrisk minimotorcykel. Syftet med produkten ¨ar att den ska skapa intresse f¨or verksamheten p˚a Chalmers samt st¨arka Chalmers varum¨arke och kultur inom h˚allbarhet. Uppgiften delades f¨orst upp i flera mindre delsystem, ramen, motorn och motor-kontrollern samt styrsystemet. Sedan intervjuades potentiella kunder, organisa tioner etc, och en kravspecifikation kunde skapas. De viktigaste kraven var: en vikt under 40 kg, motorcykeln ska vara ergonomisk f¨or den genomsnittlige f¨oraren, den ska vara s¨aker, ha en estetiskt tilltalande utsida, vara p˚alitlig, m¨ojlig att bygga i prototyplabbet och ska vara m¨ojlig att demontera f¨or ˚atervinning. F¨or detta projekt anv¨andes V¨ardemodellen som ett centralt verktyg f¨or att utveckla de l¨osningar som var mest l¨ampade f¨or v˚ara kunder. Designkoncept och modeller av delsystem j¨amf¨ordes och eliminerades en efter en tills den b¨ast l¨ampade l¨osningen var funnen. De mekaniska delarna av motorcykeln designades med hj¨alp av ett Computer Aided Design (CAD) verktyg och testades med programvara f¨or Finita Element Metoden (FEM) f¨or att s¨akerst¨alla att produkten har tillr¨acklig styvhet och h˚allfasthet d˚a vikten h¨olls nere. Drivlinan dimensionerades med hj¨alp av ett MATLAB program. Styrenheten simulerades i ett onlineprogram, Wokwi simultor, f¨or att testa koden och h˚ardvarudesignen. Slutprodukten blev en aningen st¨orre minimotorcykel med fokus p˚a ergonomi och anv¨andarv¨anlighet. Den mekaniska konstruktionen visar ett antal tillverkningstekniker som finns tillg¨angliga i proto typlabbets verkstad och m¨ojligg¨or enkel insyn i motorcykeln. Huvudramen ¨ar en vaggram gjord av st˚alr¨or och baksidan av motorcykeln ¨ar en monocoquekonstruktion av aluminiumpl˚at. Det elekt riska systemet best˚ar av en drivlina och en Arduino som fungerar som en programmerbar logisk styrenhet (PLC) som visar information p˚a en sk¨arm. Drivlinan best˚ar av ett litiumbatteri och en borstl¨os likstr¨omsmotor (BLDC-motor) med kedjedrift.
 • Post
  Förebygg Greenwashing: Från data till påverkan i svensk bergmaterialindustri
  (2022) Crona, Michael; Flaa, Fabian; Linnér, Filip; Jonsson, Wilhelm; Pymay, Erik; Solér, Björn; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Hulthén, Erik; Bhadani, Kanishk; Lee, Christina
  Bergmaterialindustrin ¨ ar en av Sveriges st ¨ orsta industrier och bryter strax ¨over 100 miljoner ton sten ˚ arligen [1]. Fr ˚an de produkter som tillverkas byggs bland annat v¨agar, byggnader, och annan infrastruktur. Med en bransch som har s˚a m˚anga olika typer av kunder ¨ ar det viktigt att kunna s¨ arskilja sig, och visa att produkterna har en l ˚ag milj ¨op˚averkan. Detta redovisas i en Enviromental Product Declaration, f ¨ orkortat EPD. M˚ alet med EPD:er ¨ ar att skapa transparens mellan f ¨oretag och kunder vilket g¨ or det extra viktigt att den ¨ ar standardiserad d˚a den skall kunna j ¨amf¨ oras. F¨ or att lyckas med detta finns ett antal olika standarder med syfte att skapa en praxis n¨ ar det kommer till deklaration av milj ¨op˚averkan f ¨ or produkter. Dessa standarder bygger i dagsl¨aget p˚a “worst case” g¨allande milj ¨op˚averkan vilket medf¨ or att antaganden m˚aste g¨ oras vid milj ¨op˚averkansbed¨omning. Detta arbete syftar d¨ armed till att utveckla metoder f ¨ or att kunna minska antagnaden vid milj ¨op˚averkansbed¨omning av bergmaterialprodukter g¨ or att ge s˚a v¨ al f ¨oretag som kund en riktig och r ¨ att bild av milj ¨op˚averkan p˚a produkter. Arbetet syftar ¨aven att unders¨oka p˚a vilket s¨ att incitamentet f ¨ or att genomf¨ ora dessa mer exakta allokeringar kan ¨oka f ¨ or f ¨oretagen. Under arbetets g˚ang har studier genomf¨ orts av bergmaterialindustrin som stort och ¨aven en mer detaljerad studie p˚a ett stenbrott i Tagene. Arbetet har utg˚ att fr ˚an bland annat litteraturstudier, f ¨ or att ¨oka f ¨ orst ˚aelsen f ¨ or ¨amnet men ¨aven f ¨ or att se var problemen finns. Metoden best˚ ar ¨aven av intervjuer med tv ˚a akt ¨ orer inom bergmaterialindustrin, platsbes¨ok samt datahantering. Resultatet av arbetet visar att allokeringen av frekvent data ligger i linje med existerande EPD:er, vilket betyder att metoden som utvecklats lyckats angripa problemet med allokering av energi till de olika produkterna p˚a ett mer detaljerat vis. Resultatet har ¨aven f ¨ors¨akrat vilka problem som finns i skapandet av en EPD:er och d¨ armed belyst hur dessa problem kan l ¨osas med information fr ˚an allokeringsmetoden.
 • Post
  Elektrisk minimotorcykel Slutrapport
  (2022) Hallmans, Oskar; Hua, Yu-Han; Kallenberg, Lucas; Skönborg, Elin; Overby, Petter; Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap; Hulthén, Erik; Stigler, Göran
  This report covers the manufacturing process for an electric mini-motorcycle, from initial idea to finished product. The purpose is to, in a fun and interesting way, link the development of a mini motorcycle to Chalmers University of Technology’s activites. The methods follow a structured and organized product development process with matrices and tree structures. The majority of the report is divided into electrical and mechanical system as this is the basis of how the motorcycle works. The result is a functioning mini-motorcycle consisting of a self-made frame of aluminum and an electrical system consisting of, among other things, a BLDC motor for a skateboard and a battery for a lawnmower.