AI-styrd fjärrvärmereglering i befintliga kommersiella fastigheter: Hur kan implementering och uppföljning av AI-styrd fjärrvärmereglering i befintliga kommersiella fastigheter utvecklas?

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Affärsutveckling och entreprenörskap 180 p.
Publicerad
2023
Författare
Bratt, Annie
Philipson, Franca
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Bygg- och fastighetssektorn står för över en tredjedel av Sveriges energianvändning, där huvudsakligen förvaltning och uppvärmning svarar för ungefär 70 % av fastigheters totala energiförbrukning. Trots att fastigheter utgör en betydande del av världens tillgångar, är sektorn känd för att vara en utav de minst innovativa branscherna. Stabiliteten i fastighetsindustrins avkastning och svårigheterna med att genomföra omfattande omstruktureringar hindrar anpassningen till förändringar i omvärlden. Inom ramen för Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen strävar alla aktörer inom byggnaders livscykel efter att använda fossilfria och effektiva energikällor. På grund av stigande elpriser och skärpta myndighetskrav ökar incitamenten för fastighetsägare att effektivisera sin energikonsumtion. Fjärrvärme står för hälften av Sveriges värmemarknad och är ett stabilt och effektivt uppvärmningssystem som har anpassats digital över tid. Trots dessa åtgärder står världen inför en klimatkris som kräver omfattande åtgärder och förändringar. Den kombinerade effekten av minskad tillgång till olja och naturgas till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina leder till stigande elpriser. Med ökade krav och regleringar inom nybyggnation och befintliga byggnader bedöms generella åtgärder vara otillräckliga för att möta behoven. Tidigare nämnda orsaker, tvingar alla aktörer att ställa om. Vidare har fastighetsägare har börjat använda sig av Artificiell Intelligens (AI) i fastigheters fjärrvärmesystem, med syftet att energioptimera. Det här examensarbetet syftar till att öka förståelse bland svenska fastighetsägare och kartlägga faktorer som bör beaktas inför implementering av AI. Studien baseras på flermetodforskning där kvalitativa data från semistrukturerade intervjuer tillämpats, som sedan kompletterats av kvantitativa data i from av en enkätundersökning. En förstudie bestående av en litteraturstudie ligger till grund för studiens frågeställningar, som sedan har genomförts med studiens resultat. Intervjuobjekt samt enkätundersökningar har väsentliga skillnader och likheter. Slutsatsen är att branschmognaden är låg vad det gäller AI i fjärrvärmesystem i kommersiella fastigheter.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Fastighetsbranschen, Artificiell Intelligens (AI), Energioptimering, Fjärrvärm
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index