Varför väljer sjömän att gå iland?

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2018
Författare
Milestad, John
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Varje år lämnar många sjömän livet till sjöss och väljer att gå iland. Det finns en mängd olika anledningar till att detta val görs men även flera likheter till ett sådant beslut. Arbete till sjöss skiljer sig till stor del mot arbete iland och det finns flera faktorer som kan påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt. Det har blivit allt ovanligare för sjömän att stanna hela sitt yrkesverksamma liv till sjöss idag jämfört med förr. I denna rapport har orsakerna till att många sjömän väljer att lämna livet till sjöss undersökts. Studien behandlar även hur arbetsmarknaden ser ut för de som lämnar sjölivet och vilka specifika egenskaper hos sjömän som anses attraktiva för arbete iland. Intervjuer med före detta sjöbefäl, HR avdelningar inom rederier samt myndigheter har genomförts med fokus på avhopp och möjliga landjobb. Resultaten har analyserats och jämförts med tidigare forskning och ett starkt samband mellan avhopp och arbetsmiljö har kunnat utläsas. Studien visar att separation från familj, stress, dålig sömn samt arbetets innehåll i allmänhet är de starkast pådrivande faktorerna till avhopp inom sjöfarten. Dålig kommunikation med land samt ändrad karaktär inom yrket är andra orsaker som påverkar avhoppen. Många sjömän som väljer en yrkeskarriär iland hamnar ofta inom yrken med en viss koppling till sjöfarten. Här kan den specifika erfarenheten från arbete till sjöss direkt överföras till en landbaserad tjänst vilket leder till en smidig övergång.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Livsvetenskaper , Hållbar utveckling , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Omvårdnad , Life Science , Sustainable Development , Innovation & Entrepreneurship , Nursing
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index