Förutsättningar för seniorboenden i Sverige

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Johansson, Anton
Svensson, Patrik
Lyrheden, Theodor
Ränkeskog, Arvid
Bengtsson, Simon
Grönlund, Tilda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Inom en snar framtid kommer en fjärdedel av Sveriges befolkning att vara äldre än 65 år. Äldre är en växande grupp som idag är friskare, aktivare och mer välutbildade än tidigare generationer. Med bättre hälsa och levnadsstandard högre upp i åldrarna tillkommer en vilja om att kunna fortsätta förverkliga sin tidigare livstil, vilket medför förändringar i förvätningar på bostäder för äldre. Följaktligen kommer ett större behov av seniorbostäder att finnas i framtiden. Syftet med studien är att undersöka den svenska seniorboendemarknaden för att observera betydelsefulla beståndsdelar som karaktäriserar seniorboenden. Målet med studien är att försöka påvisa betydelsefulla komponenter för seniorboenden. Studiens teoretiska referensram består av litteratur kring seniorboendemarknadens kunder samt diverse betydelsefulla faktorer gällande seniorboenden. Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar jämförs den teoretiska referensramen med informationen från resultat- och analysavsnittet i diskussionen. En kvalitativ studie genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med ledande befattningshavare inom branschen, forskare eller personer med någon övrig och relevant anknytning till seniorboendemarknaden. Vidare utfördes en sammanställning av det empiriska materialet som resulterade i framtagandet av de övergripande huvudteman och tillhörande underteman, vilka utgör rubriker till resultat- och analysavsnittet. Studiens resultat möjliggjorde en beskrivning av generella karaktärsdrag hos målgruppen och kunderna till seniorboenden. Vidare motiverade resultatet flera betydelsefulla faktorer för seniorboenden, varav tre identifierades som mycket betydelsefulla. Den första mycket betydelsefulla faktorn som identifierades var kommunikation och marknadsföring till målgrupp och kund, eftersom flera andra identifierade betydelsefulla faktorer motiverade ett behov för kundcentrerad kommunikation. Den andra mycket betydelsefulla faktorn som kunde identifieras var tydlig urskiljning av målgrupp och anpassning av erbjudandet utefter den. Den sista mycket betydelsefulla faktorn som identifierades var lokala preferenser och anknytning till geografisk plats hos målgruppen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Seniorboende , bostäder för äldre
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index