Stampen 2:1 - Utvecklingsprojekt för Göteborgs Stad

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Andersson, Jessica
Sylvan, Hannah
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektet har genomförts i samverkan med Fastighetskontoret, Göteborgs stad. Räddningstjänsten har bedömt att fastigheten Stampen 2:1 som Fastighetskontoret förvaltar inte är duglig att ha i drift mer än ytterligare fyra år, ur ett säkerhetsperspektiv. Ett förslagsunderlag om vad fastigheten kan tänkas användas till har därmed begärts via ett examensarbete. Ett beslut om fastigheten ska fortsätta vara i bruk eller rivas har inte tagits. Istället har ett val från Fastighetskontorets sida gjorts att utreda om fastigheten är duglig och om det är möjligt att behålla byggnaden som den ser ut idag genom att utföra en ombyggnation på den. Syftet med arbetet är att utreda en passande verksamhet för Stampen 2:1 samt ge förslag på lämpliga planlösningar. Rapporten består av ett program med byggnaden, en litteraturstudie, en skiss- och ritningsprocess samt en kostnadskalkyl. Programmet med byggnaden genomfördes tidigt i arbetet och innefattar en verksamhetsanalys där ett flertal faktorer låg i grund för valet av en passande verksamhet. Under den efterföljande litteraturstudien granskades normer och riktlinjer för utformningen av bostäder och arbetsplatser samt vilka krav som gäller vid ombyggnation och ändring av verksamhet. Arbetet går därefter in i en skiss- och ritningsprocess där första steget var en lasermätning av den befintliga byggnaden. Efter detta skissades planlösningar med hjälp av SIS (Svensk Standard) och bostadsbestämmelser som sedan granskades tillsammans med handledare och kontaktpersoner från bl.a. brand och VVS. Färdiga planlösningar kunde efter handledningen utformas. Under ritningsprocessen genomfördes även brand- och VVS-ritningar med hjälp av handledare på respektive avdelning. Avslutningsvis gjordes en kostnadskalkyl för att uppskatta projektets kostnad. Resultatet av studien samt de slutsatser som dragits redovisas i rapporten nedan. The project has been conducted in collaboration with the City of Gothenburg. Emergency services has assessed that the property Stampen 2:1 that the City of Gothenburg manages is not viable to have in operation more than another four years, from a security perspective. A draft paper on what the property could be used for has thus been requested via a thesis. A decision if the property will continue to be in use or demolished has not been made. Instead a decision has been made by the City of Gothenburg to investigate whether the property is capable and if it is possible to maintain the building as it stands today by implementing a reconstruction on it. The aim of this thesis was to work out a proposal on a suitable function for the building and give proposals on fitting floorplans. The work consists of a program of the building, a literature study, a sketch and drawing process and a cost estimation. The program of the building was carried out early in the process and included an analysis of functions in which several factors were the basis for the selection of a suitable function. During the subsequent literature study a reviewing of standards and guidelines for the designing of residential and office spaces were made as well as requirements for reconstruction and modification of function. After that the project went into a sketch and drawing process where the first step was a laser measurement of the existing building. Sketched floorplans were made with the help of SIS (Swedish Standard) and “Bostadsbestämmelser” and was then reviewed together with mentor and contact persons from e.g. fire and heating, ventilation and sanitary. Ready floor plans could after the reviewing be formed. During the drawing process fire, ventilation and sanitary drawings was also made with the help of mentors in each department. As a final step a cost estimation was made to evaluate the project’s price. The results of the study and the conclusions made are presented below in the report.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index