Från särskilt boende till trygghetsboende. Att genom omvandling av befintlig bebyggelse möta framtidens efterfrågan av boende för äldre

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2013
Författare
Bister, Nadja
Sandqvist, Alexander
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sveriges befolkning blir allt äldre och år 2050 beräknas en fjärdedel av befolkningen vara över 65 år. Detta medför ett ökat behov av tillgänglighetsanpassade bostäder som till exempel mellanboende. Samtidigt håller sig Sveriges befolkning friskare och på grund av detta minskar vårdbehovet och efterfrågan av särskilda boenden. Trygghetsboende är en typ av mellanboende. Det är till för människor över 70 år som känner sig i behov av ett tillgängligt utformat boende och kanske känner sig ensamma men som av kommunen inte anses i behov av ett särskilt boende. Denna boendeform fick genomslag år 2009 då det beslutades att den skulle inkluderas i statens investeringsbidrag för ny- och ombyggnation av boenden för äldre. Syftet med det här arbetet är att utreda vilka möjligheter som det finns att omvandla olika typer av särskilda boenden till attraktiva och väl fungerande trygghetsboenden. Information har inhämtats genom litteraturstudier, deltagande på konferenserna ”Boende för äldre 2013” och ”Forma framtidens äldreboende”, praktik på Nyhaga korttidsboende och studiebesök på seniorboendet Bovieran i Sävedalen samt äldreboendena Dicksons Hus och Kallebäck. Dicksons Hus äldreboende och Kallebäcks äldreboende valdes ut som studieobjekt för att på ett tydligt sätt demonstrera de skilda förutsättningar och problem som ett före detta servicehus i förhållande till ett sjukhem har vid en omvandling till trygghetsboende. För dessa två boenden har flera alternativ på utformning tagits fram varefter de har analyserats. Att omforma före detta servicehus till trygghetsboende visade sig vara fördelaktigt ur aspekten att de har stora likheter när det kommer till funktioner och grundtankar vid utformning. Före detta sjukhem skiljer sig desto mer men kan vara ett alternativ då de med sina forna flerbäddssalar är enklare att omforma till funktionella lägenheter med höjd tillgänglighetsnivå jämfört med servicehusens mindre lägenheter. ABSTRACT The inhabitants of Sweden are getting older. According to a prognosis one fourth of all citizens will in the year 2050 be older than 65 years. Due to this the demand of accessible apartments is increasing. At the same time the inhabitants become healthier need of nursing homes for elderly people is decreasing. Senior housing for assisted living is built for people older than 70 years who feel alone or the need of an accessible apartment even though the municipality does not consider it that way. This type of housing got its breakthrough in 2009 when the government decided that it would be included in the investment fund for special housing for assisted living and complex care. The purpose of this project is to investigate the possibilities different kinds of special housing for assisted living and complex care has to be converted to attractive and well-functioning senior housing for assisted living. The information has been obtained by literature studies, visits at the conferences “Boende för äldre” and “Forma framtidens äldreboende”, work practice at Nyhaga special housing for assisted living and complex care and visits at the senior housing Bovieran in Sävedalen and the special housing for assisted living and complex care Dicksons Hus and Kallebäck. Dicksons Hus and Kallebäck were chosen as study objects in order to explain the different pre-requisites of a former service housing unit, compared to a former nursing home, to be converted to senior housing for assisted living. Several different alternatives have been produced for the two housings and then been analyzed. To convert former service housing units to senior housing for assisted living was proved beneficial in the aspect that they have many similarities when it comes to functions and fundamental ideas. Former nursing homes on the other hand differs more notable but are easier to transform into accessible apartments due to their size.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Hållbar utveckling , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Sustainable Development , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index