Rekonstruktion i 3D av Stadshuset 1746-1758, Göteborg - Stöd till arkeologer och byggnadsantikvarier

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Larsson, Hulda
Mirzajee, Sanaz
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
SAMMANDRAG Syftet med detta arbete är att redovisa ett förslag på en rekonstruktion i 3D av Stadshuset i Göteborg, som stöd för arkeologer och byggnadsantikvarier. I arbetet har en samling 2D-ritningar och en 3D-modell blivit utarbetat, som redovisas i rapporten. Dessa beskriver byggnadens utseende och uppbyggnad mellan åren 1746, då byggnaden brann ner och sedan byggdes upp och 1758, då byggnaden åter brann ner. I samband med dessa bränder har många ritningar och andra dokument, som beskriver byggandens utseende försvunnit. Det som finns bevarade är ofullständiga och svårtolkade, vilket gör att det finns en del oklarheter kring hur byggnaden sett ut. Byggnaden genomgår just nu en omfattande renovering och grundförstärkning. I samband med det har historiska undersökningar och arkeologiska utgrävningar av byggnaden gjorts. Den framtagna informationen har redovisats i tre olika rapporter. Den första rapporten framtagen av Antiquum är en historisk undersökning, som är en sammanställning av ritningar och historiska texter som hittats. Den andra rapporten, framtagen av Göteborg Stadsmuseum, beskriver de arkeologiska utgrävningar som blivit gjorda av byggnaden. Den sista är en byggnadsarkeologisk rapport efterfrågat av Göteborgs Stadsmuseum som är tolkningar av de arkeologiska utgrävningarna för hur byggnadens källare kan ha varit uppbyggd. Dessa rapporter, tillsammans med andra relevanta källor, har i denna rapport studerats, jämförts och analyserats för att kunna visualisera byggnaden inom det avgränsade tidsintervallet. Sammanställningen av information har resulterat i utarbetade planer, fasader, sektioner och grundläggning. Ritningarna presenterats med hjälp av programvaran AutoCAD. Därefter har en sannolik 3D-modell tagits fram i programvaran SketchUp. Rekonstruktionen av Stadshuset ger en uppfattning om byggnadens utseende i form av volymen och dess proportioner. Modellen ger även möjlighet att förstå hur rumsbildningarna och proportionerna inomhus kan ha varit. Modellen kommer även att användas som ett bidrag till att visualisera Göteborg stad. ABSTRACT The purpose of this assignment is to present a proposal for a 3D reconstruction of the City Hall in Gothenburg, as support for archaeologists and building antiquarians. During the assignment, a collection of 2D drawings and a 3D model have been compiled, which will be presented in the report. These describe the building's appearance and structure between the years 1746, when the building first burned down and then was rebuilt, and 1758, when the building was destroyed by fire again. In connection with these fires, many drawings and other documents describe the appearance of the building have disappeared. What is preserved is inadequate and difficult to understand, which means that there are some uncertainties about the appearance of the building. The building is currently undergoing extensive renovation and ground reinforcement. In relation to this, historical investigations and archaeological excavations of buildings have been made. The information provided has been reported in three different reports. The first report by Antiquum is a historical survey, which is a compilation of drawings and historical texts, which has been found. The second report, developed by Göteborgs Stadsmuseum, describes the archaeological excavations made by the building. The last is an architectural archaeological report requested by Göteborgs Stadsmusem, which includes interpretations of the archaeological excavations for how the building's basements may have been built. These reports, together with other relevant sources, have been studied, compared and analyzed in this report in order to visualize the building within the defined time interval. The compilation of information has resulted in elaborate plans, facades, sections and foundations. The drawings are presented in the AutoCAD software. Then a probable 3D model has been developed in the SketchUp software. The reconstruction of the City Hall will give an idea of the appearance of the building in terms of its volume and proportions. The model also provides an opportunity to understand how rooms and proportions in the interior may have been. The model will also be used as a contribution to visualizing the city of Gothenburg.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index