Rekrytering av vårdpersonal – räcker det att alla trivs?

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2023
Författare
Bergqvist, Isabelle
Stenqvist, Vidar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sjukvården har länge kämpat med allvarlig personalbrist runtom i hela världen där vårdpersonal delvis väljer att byta yrkesbana på grund av bristande arbetsmiljö och obalans mellan arbete och privatliv, men också för att det är hög konkurrens mellan arbetsgivare samt för få som utbildar sig till vårdpersonal. På flera sjukhus har arbetsmiljöfrågor och patientnöjdhet förbättrats efter att nya koncept och modeller implementerats. Rapporten undersöker fyra sådana modeller/koncept i syfte att bidra till en attraktivare arbetsplats som sänker personalomsättningen och rekryterar fler på avdelning 19/32. Metoden består till stor del av en observation av avdelning 19/32 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Genom att observera personal från olika yrken under sex tillfällen skapades en helhetsbild av avdelningen och tre förbättringsområden identifierades. Större delen av uppsatsen utgörs av en litteraturstudie där relevanta metoder undersöktes. Det teoretiska ramverket lyfter de olika modellerna och koncepten kombinerat med teorier om arbetsmiljö, rekrytering och motivation. Med hjälp av observationen utfördes en detaljerad nulägesbeskrivning och analys av personalens arbete där det framgick att de som deltog trivdes bra, trots den höga belastningen. Vidare tar diskussionen upp dilemmat mellan trivsel och personalbrist och diskuterar utifrån det teoretiska ramverket tre viktiga förbättringsområden som avdelning 19/32 bör fokusera på för att skapa en attraktiv arbetsmiljö som i sin tur bidrar till avdelningens rekrytering. Slutsatsen är att avdelningen bör utveckla bättre samarbete mellan de olika rollerna på avdelningen, inkludera mer narrativ medicin i mötet mellan läkare och patienter och att sprida en positiv bild av avdelningen utåt. Dessa tre förbättringsförslag kommer i sin tur skapa en attraktivare arbetsmiljö för personalen och därav minska personalomsättningen och förbättra rekryteringsarbetet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
arbetsmiljö , rekrytering , personalbrist , motivation , vårdpersonal
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index