Hur ska ljud från fotbollsplaner utvärderas och bedömas?

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Bäckegren, Lucas
Kvarnsund, Simon
Pantzar, Victor
Rutström, Simon
Sandström, Adam
Selldén, Albin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det populära intresset för fotboll som existerar i stora delar av världen idag leder folk i alla åldrar till anläggningar där sporten kan utövas. En del fotbollsanläggningar är belägna inomhus, men majoriteteten av fotbollen utövas på utomhusplaner placerade i och utanför städer. Att ha en idrottsanläggning inom gång- eller cykelavstånd är för många ett kriterium eftersom långt ifrån alla har tillgång till bil och kan ta sig längre sträckor. Detta påverkar framförallt unga, de blir beroende av att få skjuts för att kunna utöva sin sport. Behovet av centralt belägna idrottsytor har inkluderats i stadsplaneringen och idag finns det idrottsanläggningar i alla dess former placerade lite överallt i samhällen. Det har på senare tid uppmärksammats som ett problem vid närliggande bostäder då anläggningarna, specifikt för fotboll i detta projekt, medför ljudstörningar för de närboende. Problemformuleringen projektet kretsar kring är huruvida den bedömning som tillämpats hittills är lämplig eller ej. Idag grundas nämligen bedömningen av ljud från idrottsanläggningar i Sverige på riktvärden för industri- och verksamhetsbuller vilket explicit uttalats olämpligt för den komplexa karaktäristik som ljudet från idrottsutövning medför. De nyligen omtalade fallen i media lade grund åt idén för kandidatarbetet specificerat av Brekke & Strand Akustik tillsammans med Avdelningen för teknisk akustik vid Chalmers. Projektet syftar till att utreda huruvida dagens tillvägagångssätt gällande ljud från fotbollsplaner är lämpligt och hur det eventuellt skulle kunna utvecklas. Studien bygger på intervjuer, litteratur och en enkät utförd kring områden där klagomål har förekommit. Målet är att lyfta problematiken ur så många perspektiv som möjligt för att kunna dra en nyanserad slutsats och besvara hur ljudet bedöms idag, hur det kan karaktäriseras och hur en framtida vägledning skulle kunna utformas. Gruppens metod ledde till slutsatsen att strikta riktvärden inte är det som primärt bör eftersträvas vid bedömning av de komplexa ljud som idrottsutövande medför. Det bristfälliga underlaget Sverige idag nyttjar vid hantering av problemet bör istället utvecklas till en vägledning där aspekter som nyttjandegrad vägs in. Riktlinjerna bör även innefatta hur restriktioner av tider, avstånd och extra påtagliga ljudkällor som högtalarsystem ska tillämpas vid olika fall. Restriktioner som vidtas kommer därför skilja sig från anläggning till anläggning.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Buller, fotbollsplan, riktvärden, lagstiftning, ljudstörning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index