Täthet runt öppningar - Förbättringsundersökning för fönsterlösningar i prefabricerade trähus med fokus på luftläckage

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Billemar, Emanuel
Konkell, Oscar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Syftet till arbetet har varit att analysera de nuvarande konstruktionslösningar som A-hus använder vid öppningar i allmänhet, och fönsteröppningar i synnerhet. Motivationen till detta har drivits av disciplinerna lufttäthet, fukt, energi och ekonomi. Dagens lösning innebär att man inte viker in plastfolien i fönstersmygen på traditionellt vis, utan avslutar den vid den längsgående regeln och fäster denna med en fogmassa av butyl. Den använda metoden har varit kombinerad av en teoretisk litteraturstudie, fuktmätningar i stomvirke samt en intervjustudie med personer direkt och indirekt inblandade i den konstruktionstekniska lösningen. Litteraturstudien består av en teoretisk del där förutsättningar och möjlig problematik beskrivs för träbyggnader. Fukttransport behandlas i form av dess drivkrafter och mekanismer, samt hur man bör förhålla sig till dessa. Vidare beskrivs vikten av lufttäthet och värmeförluster genom klimatskalet på byggnaden. Där beskrivs hur en provtryckning genomförs samt hur påföljande läckagesökning går till. Några exempel beskrivs på välbeprövade, konventionella lösningar med plastfolie indragen i fönstersmyg. I fuktmätningsstudien fanns det anledning att enligt beräkningar tro att stomvirke riskerar att vrida och krympa till den grad att konstruktionen kan bli otät. Som exempel har det kunnat visas på att en regel av dimensionen 45⋅170 mm möjligen skulle kunna formförändras till 45⋅164 mm över tid. Intervjustudien visade på att man vet sig ha en bra produkt, men är mer oenig kring effekten på den nuvarande lösningen då butylfogen ännu är relativt obeprövad. Slutsatsen till detta blev sammantaget att man med säkerhet initialt har en bra produkt i alla avseenden, vilken dock riskerar att ändras över tid. De täthetsprövningar man gör initialt har goda resultat, men följs inte upp. Information om lufttäthet över en längre tid saknas och kan därför inte garanteras. Sammantaget detta har det kunnat presenteras olika alternativ där dagens lösning beskrivs som det produktionseffektivaste alternativet. Jämte detta påvisas det ett troligt tätare och beständigare alternativ, samt ett kompromissande alternativ. Det tätare alternativet innebär exempelvis att plastfolie viks in i fönstersmygarna istället för att skäras bort, samt att mjukfogen i hörn byts ut mot den elastiska butylfogen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Lufttäthet , Energi , Butyl , Plastfolie , Träbyggnad , Prefab , A-hus , Derome , Blower door , Fukt
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index