Covid-19 pandemins påverkan på ledarskapet En kvalitativ undersökning om hur ledarskapet har påverkats inom två större sjöfartsorganisationer

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Internationell logistik 180 hp (teknologie kandidatexamen)
Publicerad
2023
Författare
Pettersson, Pontus
Rundcrantz, Louise
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Covid-19 pandemin var något som kom plötsligt och fick stora konsekvenser för samhället och organisationer. Arbetsmarknaden fick en stor omställning i och med covid-19 där distansarbete infördes för att minska smittspridningen. Denna unika krissituation sätter stor press på organisationer, ledare och dess ledarskapsstil. Syftet med denna rapport är att studera två sjöfartsorganisationer gällande hur ledarskapet har påverkats till följd av covid-19 pandemin samt uppfattats ur ett ledar- och medarbetarperspektiv. Rapporten syftar även till att undersöka hur arbetet har påverkats ur ett ledar- och medarbetarperspektiv till följd av covid-19. Undersökningen har skett genom en kvalitativ fallstudie med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med ledare samt enkätundersökningar hos medarbetare på Maersk Sverige AB och MSC Sweden AB. Resultatet från denna fallstudie har jämförts med den teoretiska referensramen för att sedan kunna dra slutsatser. Resultatet av undersökningen visar på att ledarskapet i de två valda sjöfartsorganisationerna har påverkats till följd av covid-19. Det som visat sig vara en stor påverkande faktor av covid-19 har varit distansarbete. Där ledaren behövt ge medarbetaren en utökad tillit, självständighet och flexibilitet. Resultatet visar att trots denna tuffa utmaning som ledarna har satts inför, har denna krissituation hanterats på ett framgångsrikt sätt enligt ledarna och medarbetarna. Undersökningen har även visat på att ledare fick en ökad arbetsbelastning med fler möten och längre arbetsdagar. Medarbetaren visar på en ökad flexibilitet och effektivitet i sin vardag, vilket även ledaren anser. Både ledare och medarbetare är överens om att det negativa med covid-19 var att gemenskapen i organisationen minskades och att kommuniceringen mellan kollegorna blev sämre som kunde leda till känsla av isolering och ensamhet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Covid-19 , pandemi , organisation , distansarbete , kris , ledarskap , ledarskapsstil , medarbetare , arbetspåverkan
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index