Utveckling av mall för Veidekke

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2014
Författare
Bemm, Alexandra
Sjöö, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Miljöarbetet på företag inom byggbranschen är viktigt på grund av deras stora möjlighet att påverka miljön i samhället. Möjligheten att påverka innefattar bland annat val av material och att aktivt arbeta med att förbättra transporter till och från byggarbetsplatser. Ett verktyg för att förbättra miljöpåverkan är ett miljöledningssystem som kan certifieras enligt exempelvis ISO 14001. För att ett företag ska få behålla en ISO 14001 certifiering krävs att en miljöutredning görs regelbundet. I Veidekkes fall granskas miljöutredningen av SP, ett ackrediterat organ. Detta gjordes senast på Veidekke år 2009 och nu är det dags igen. Veidekke har idag ingen fungerandemodell för hur en miljöutredning ska tas fram och utformas. Ett mål med miljöutredningen är att Veidekke får ökad förståelse och kunskap kring miljöpåverkan och hur de kan arbeta vidare med denna i framtiden och bidra till en hållbar utveckling. Syftet med detta examensarbete är att utveckla en mall åt Veidekke som gör deras miljöutredningar mer strukturerade och jämförbara i framtiden. Arbetet började med informationssökning om miljöledningssystem och miljöarbete i stort. I bakgrundskapitlet ges en introduktion till olika begrepp kopplade till miljöledningssystem och miljöarbete. Baserat på denna information startade arbetet med att utveckla mallen för själva miljöutredningen. Mallen som valdes, i samråd med Veidekke, bygger på ”mall för miljöutredning” av Swerea IVF eftersom den bäst uppfyller Veidekkes krav. Mallen bygger på EPS-systemet (Envrionmental Priority Strategies) som gör det möjligt att jämföra olika miljöaspekter inom företaget som de sedan arbetar vidare med för att minska dess miljöpåverkan. I mallen sättsvärden för exempelvis antal körda kilometer eller antal arbetstimmar för arbetsmaskiner in från aktuellt år och det är sedan lätt att jämföra och hitta företagets största miljöaspekter efter en automatisk sammanställning. Det går till exempel att jämföra resor till och från arbetet med energianvändning vid kontor/byggarbetsplatser. Resultatet är en mall i Microsoft Excel som företaget fyller med kvantitativ data från aktuellt år. Data sammanställs i diagram där det blir tydligt vilka de betydande miljöaspekterna är, vilket var ett krav från Veidekke. Rekommendationer efter projektarbetet är att Veidekke bör göra sina miljöutredningar oftare än vart femte år samt uppdatera mallen med nya värden när EPS-metoden uppdaterats år 2015.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index