Framtidens kontor fokuserar på människans välmående. En undersökning av WELL-certifieringens delar Fitness och Mind.

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2017
Författare
Strandberg, Lovisa
Jennifer, Andersson
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Följande rapport är ett examensarbete skrivet vid institutionen för Energi och miljö på Chalmers Tekniska Högskola, i samarbete med fastighetsbolaget Platzer Fastigheter AB (Platzer). Platzer ska uppföra en kontors-byggnad som kommer att certifieras med The WELL Building Standard, nivån Core and Shell. Med certifieringen vill de uppnå ökad attraktivitet och marknadsvärde hos fastigheten. Certifieringen är relativt ny i Sverige och världen, vilket innebär att mängden information att tillgå är begränsad kring vilka anpassningar som krävs för fastigheten och om hur intresset från potentiella hyresgäster skulle påverkas av att certifiera en fastighet enligt standarden. Rapporten fokuserar på tio stycken kriterier inom områdena Fitness och Mind från WELL-certifieringen, vilka Platzer har identifierat som svåra att uppnå. Examensarbetets syfte är att undersöka hur personer med ett hyresgästperspektiv ställer sig till de givna kriterierna som föreslås i WELL-certifieringen och till att hyra i en WELL-certifierad fastighet. I studien ingår även ett förslag på ett generellt ramverk för hur man kan uppnå de givna kriterierna inom Mind och Fitness. Målsättningen med arbetet är att besvara följande frågor: • Hur ställer sig personer med ett hyresgästperspektiv till de givna kriterierna i WELL-certifieringen? • Hur ställer sig personer med ett hyresgästperspektiv till att hyra en lokal i en WELL-certifierad fastighet? • Vilka generella åtgärder kan vidtas för att möta de givna kriterierna? Informationen som ligger till grund för arbetet har inledningsvis samlats in från dokumentet The WELL Building Standard med fokus på områdena Fitness och Mind. Denna information kompletterades sedan med litteratur-studier och kvalitativa intervjuer med personer med ett hyresgästperspektiv samt sakkunniga inom områdena WELL-certifieringen, arkitektur, hälsa och välmående. Informationen ligger till grund för en diskussion om hur de givna kriterierna kan vidtas med generella åtgärder samt hur personer ur ett hyresgästperspektiv ställer sig till de givna kriterierna i WELLcertifieringen och till att hyra lokaler i en WELL-certifierad fastighet. Slutligen presenteras rekommendationer för hur Platzer kan möta dessa frågeställningar. Utifrån de svar som getts under intervjutillfällena är personer med ett hyresgästperspektiv positivt inställda till WELL-certifieringen och många anser att det ligger rätt i tiden att fokusera på människan och människans välmående även på arbetsplatsen. Dock är kunskapsnivån angående certifieringen låg hos många och frågor om vad man åtar sig, vad det kostar och vad man får ut av att hyra i en WELLcertifierad byggnad måste besvaras innan ett beslut om att hyra en lokal i en WELLcertifierad fastighet. Vidare presenteras generella åtgärder som kan vidtas för att möta de givna kriterierna inom områdena Fitness och Mind. Dessa åtgärder är sammanställningar av tankar och idéer från litteraturstudier och intervjuer med personer med ett hyresgästperspektiv samt med sakkunniga.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan naturvetenskap , Other Natural Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index