Stora och små problem på byggarbetsplatsen: företag och individens syn på arbetsmiljön

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Borg, Edward
Gembäck, Simon
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Byggbranschen står för majoritetsantalet arbetsrelaterade dödsfall på svensk arbetsmarknad med ungefär tio avlidna årligen, samt är verksamheten med tredje flest fall av inrapporterade arbetsplatsolyckor. Större byggaktörer på marknaden kan därför tänkas bära ett större ansvar gentemot den utvecklingsriktning som efterfrågas för att dämpa höga olycksantal då de innehar fler resurser än mindre byggföretag. Med målbild att föreslå förbättringsåtgärder syftar studien till att undersöka hur byggföretagen Skanska och NCC, som representanter för större aktörer i branschen, ser och hanterar arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatser utifrån lagkrav och uppfattade svårigheter. Vidare syftar studien undersöka om branschen dras med verksamhetsöverskridande problemmoment och varför dessa uppkommer. Arbetet omfattar en granskning av företagens offentliga arbetsmiljödokumentering, en statistikanalys över rapporterade arbetsolyckor till Arbetsmiljöverket samt intervjuer hållna med representanter från nämnda företag och andra relaterade till branschen. Resultaten från studien visar problematik kring jämförelser av arbetsmoment över verksamhetsområden, men att uppkomsten till olyckor kan härledas till individens agerande och otydligt ledarskap. Det fastställs att större aktörer tenderar att arbeta liknande gällande arbetsmiljön och att svårigheter återfinns i kommunikation med utländsk arbetskraft samt incidentrapportering och planering av projekt. Studien konstaterar slutmässigt att företagens existerande rutiner bör kommuniceras genom fler kanaler och föreslår digitala applikationslösningar som en lösning på engagemangs- och informationsbrist. Vidare konstateras ett intresse för hur kommunen som beställare kan göra större arbetsmiljöinsatser, och att ytterligare studier hade kunnat gynna det generella arbetsmiljöarbetet inom byggsektorn.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Arbetsmiljö , Arbetsolyckor , Säkerhet , Byggindustri
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index