Autonom marin ruttplanering med sökalgoritmer

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Fritsch, Joel
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Dagens verktyg för navigering på land så som google maps är väldigt avancerade och många använder dem dagligen. När det kommer till liknande verktyg för marint bruk ligger teknologin lång bakom. Navigering på sjön görs till stor del fortfarande manuellt; enstaka produkter som Navionic’s “dock-to-dock” [1] ger liknande resultat som Google Maps men utbudet är fortfarande litet. I detta arbete kommer det undersökas vilka olika sökalgoritmer som skulle lämpa sig till användning inom autonom marin ruttplanering. Syftet blir att göra en grundstudie inom området för att underlätta vidare forskning och utveckling av denna typ av tjänster och produkter. Arbetet kommer att utföras fristående från sponsorer eller företag och är endast kopplat till Chalmers Tekniska Högskola. Studien kommer att fokusera på åtta sökalgoritmer och undersöka ifall någon av algoritmerna skulle vara mer lämpad än de andra för denna typ av användningsområde. Ett JavaScript biblioteket för sökalgoritmer [2] kommer att utnyttjas och algoritmerna kommer att skrivas om för att passa studiens syfte. Testerna kommer att utföras på en egenskapad grafisk testmiljö som skall efterlikna svensk skärgård. Resultaten kommer att bestå av elva olika parametrar som kommer att användas för att jämföra algoritmernas svagheter och styrkor. Studien kommer att vara strikt teoretisk och ingen hårdvara kommer vara inblandad. Resultaten av studien visar på att det bland de utvalda algoritmerna inte finns någon definitiv vinnare utan att alla algoritmer har sina styrkor och svagheter. Med detta sagt så visar sig algoritmen A* som den mest lovande väl passande algoritmen utan någon stor nackdel. Det visar sig också att prestandan av algoritmerna är till stor del kopplad till hur detaljerad sökmiljön är, det vill säga kvalitén hos sjökorten. Detta tyder på att det är det sjökorten som behöver bli mer detaljerade om teknologin för autonom marin ruttplanering skall gå framåt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index