Vettinginspektioner - En studie av frekvent förekommande vettingobservationer på tankfartyg

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2012
Författare
Nordfors, Amelea
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I denna rapport presenteras hur vettinginspektioner på tankfartyg går till samt vad besättningen ombord bör tänka på för att erhålla ett gott inspektionsresultat. Vettingstatistik har inhämtats från svenska tankrederier. Statistiken har därefter korskontrollerats i syfte att kartlägga om det finns några specifika kapitel ur ett Vessel Inspection Questionare (VIQ) som är känsligare än andra, vad gäller antal observerade brister. VIQ-kapitel som har utmärkt sig har därefter diskuterats och relaterats till säkerhetsfrågor till sjöss för bättre förståelse kring VIQ-frågornas utformning i relation till tanksäkerhet. Resultatet från arbetet visar att det finns vissa VIQ-kapitel, samt även specifika VIQ-frågor, där fartygen oftare erhåller observationer än andra. VIQ-kapitlena är: kapitel 4 Navigation, kapitel 5 Safety Management, kapitel 8 Cargo and Ballast Systems samt kapitel 13 Ice Operations. I VIQ-kapitel 4, 5 och 8 gick det i olika grad att finna ett samband mellan observation och tanksäkerhet. I VIQ-kapitel 13 däremot var sambandet inte lika tydligt. För att erhålla en uppfattning av rederiernas åsikter kring kapitel 13 skickades en enkätundersökning ut till 10 av de största svenska tankrederierna. Slutresultatet visar på att vettinginspektioner generellt är en bra metod för att försäkra sig om att tankfartyg håller en hög standard. Inspektionerna fokuserar på de områden där säkerhetsåtgärder är viktiga, men även att det idag finns vissa brister, vilka diskuteras närmare i rapportens analysdel. Utöver ovan nämnda metoder har intervju och direkt observation använts för att erhålla ökad förståelse kring ämnet vetting.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Transport , Transportteknik och logistik , Transport , Transport Systems and Logistics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index