Kartläggning av förutsättningar för större flytande vindkraftverk

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Maskinteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Sjöberg, Mattias
Skälegård, Julia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Projektet har utförts i samarbete med vindkraftsföretaget SeaTwirl AB. Då företaget ställs inför viktiga framtida beslut när det gäller val av tillverkningsmetod och material för deras kommande prototyper samt deras framtida mål att utveckla ett 10 MW flytande vertikalt vindkraftverk. Projektet syftade till att utveckla en problembeskrivning för SeaTwirl med avseende på vad material och processval innebär. Syftet var också kunskap inom områden som krävs för att ta beslut om material och tillverkningsmetoder. Då det är många aspekter som kommer att inverkar på dessa val. Projektet har undersökt vilka faktorer och parametrar som kommer påverka tillverkningsmetod och materialval för vindkraftverkets vingar, köl, torn samt flytkropp. Eventuella och existerande problem har studerats. Intervjuer har genomförts, för att i resultatet kunna lyfta fram möjliga problemområden. SeaTwirl´s verk är en ny innovation och därför har studier på motsvarande och liknande produkter på marknaden genomförts. Stor del av arbetet har legat i att skapa en uppfattning kring hur befintliga vindkraftsföretag går till väga på marknaden idag. Detta för att skapa en förståelse för vad och varför det använder sig av de material och tillverkningsmetoder som de gör. Rapporten är en pusselbit i förståelsen av att utvecklingen av vindkraftverk är komplext. För att identifiera problem, lösningar och inverkande parametrar som styr design och därmed priset har en beslutcirkel tagits fram. Beslutscirkeln är vår syn på hur arbetet i produktutvecklingen bör gå till. Slutresultatet skall kunna vara ett stöd för SeaTwirl för att i ett så tidigt stadie som möjligt ha en översiktsbild över hur tidiga beslut kan påverka utvecklingen med avseende på design, material och tillverkning för företagets kommande verk. Rapporten skall även ge en översikt över den förmodade framtida ekonomiska utvecklingen inom området.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energi , Hållbar utveckling , Mekanisk energiteknik , Energy , Sustainable Development , Mechanical energy engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index