Hur ett litet innovationsföretag kan utmana en pionjär

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Almén, Sixten
Blickhammar, Johan
Harrie, Anton
Hedvall, Jakob
Jalal Kertan, Dalsher
Le, To
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Problem Att vara en ny aktör på en marknad kan vara svårt. Pionjärerna på marknaden kan inneha ett stort försprång. Dels genom kunskapsförsprång, och dels kan pionjären lyckats säkra viktiga avtal med både leverantörer och återförsäljare. Då pionjären byggt upp en stor kundkrets och innehar ett starkt varumärke kan det vara svårt för en efterföljare att äntra marknaden. Trots att det finns många fördelar med att vara pionjär på en marknad finns det även många fördelar med att vara efterföljare. Beroende på hur marknaden ser ut kan dessa fördelar utnyttjas i olika grad. Syfte Studiens syfte är att utifrån hur marknaden ser ut, samt hur pionjärerna utnyttjat sina pionjärsfördelar, undersöka vilka möjligheter och risker det finns för Fixaposture AB som ett litet innovationsföretag när de ska äntra den svenska marknaden för hållningskorrigerande produkter som efterföljare. Teoretiskt ramverk Teorin lyfter fördelar för pionjärer samt efterföljare. Utöver fördelarna lyfts även marknadsrelaterade faktorer som påverkar fördelarna, företagsattribut och hållbarhet. Teorin ligger sedan till grund för den analys som genomförs. Metod Studien följde en kvalitativ metod med en deduktiv ansats där en fallstudie gjordes på företaget Fixaposture. Både primär- och sekundärdata användes och semi-strukturerade intervjuer med företaget gjordes. Intervjudatan transkriberades för analys och kritisk granskning skedde vid val av alla källuppgifter. Resultat och implikationer De slutsatser som dras är att det finns både möjligheter och risker för Fixaposture AB. En av de möjligheter som finns är att Fixaposture AB, med sin innovativa kroppsburna teknik, kan omdefiniera marknaden och sätta en egen prägel på vad som förväntas av en hållningskorrigerande kroppsburen teknik. Avslutningsvis understryks risken av att fler aktörer kan komma att äntra marknaden, vilket medför att Fixaposture AB bör positionera sig rätt på marknaden och skapa höga inträdesbarriärer
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Pionjärsfördelar , Efterföljarfördelar , Marknadsinträde , Litet innovationsföretag , Kroppsburen teknik
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index