Interactive Balanced Scorecard Visualization

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Wallin, Johan E
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
The Balanced Scorecard is a framework for strategic planning and performance management, which has the ability to provide executives and others in an organization a fast but comprehensive view of the business. Due to the complex relations and great amount of information, the most effective way to communicate this scorecard is visually. This study aims to develop an interactive scorecard visualization which is ideal for the user, mutually based on practical user research and theoretical guidelines and principles of interaction design and usability. The scorecard visualization is based on, and can be seen as an improvement of, the existing web application RunYourCompany which is developed by Stratsys AB. This report describes the design of this visualization by utilizing a three-staged design process, where the first stage corresponds to user research and analysis of that. A few different types of field studies were performed in the beginning of the design process in order to elicit user data and information regarding the usage of RunYourCompany. The data was analyzed, sorted and used as a foundation for the next stage of the process, where the design framework was defined and a design concept was developed based on the user data. In the last stage of the process this design concept was evaluated and validated. // Sammanfattning Balanserade Styrkort kan ses som ett ramverk för strategisk planering och verksamhetsstyrning, som kan användas för att kommunicera ut en övergripande uppfattning av en organisation och dess affärsverksamheter. Eftersom ett styrkort innehåller komplexa relationer och stora mängder information är en visuell kommunikation av styrkortet den mest effektiva. Den här studien syftar till att utveckla en interaktiv styrkortsvisualisering som är idealisk för den tänkta användaren, delvis baserad på praktiska användarundersökningar och delvis på teoretiska principer för interaktionsdesign och användbarhet. Styrkortsvisualiseringen bygger på, och kan ses som en förbättring av, den existerande webbapplikationen RunYourCompany som är utvecklad av Stratsys AB. Den här rapporten beskriver arbetet med visualiseringen, som använder sig av en trestegsprocess, där det första steget innebär användarstudie och analys av denna. Ett antal olika typer av användarundersökningar utfördes i början av designprocessen för att erhålla användardata och information kring användandet av RunYourCompany. Den erhållna datan analyserades, sorterades och användes därefter som ett fundament för nästa steg i processen där designramverket definierades och ett designkoncept utvecklades baserat på användardatan. I designprocessens sista steg utvärderades och validerades designkonceptet.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datalogi , Övrig informationsteknik , Computer science , Other information technology
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index