Utvärdering av värdeskapande kunskapsutbyten mellan studenter och SME

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Economics and manufacturing technology (180 hp)
Publicerad
2018
Författare
Arab, Maria
Öman, Annica
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I och med klimatförändringar och växande miljöproblematik behöver alla gemensamt ta ansvar för miljön. Eftersom små och medelstora företag utgör över 90 % av Sveriges näringsliv är det viktigt att dessa företag kommer igång med ett miljöarbete. Detta har uppmärksammats av Miljöbron och därför är små och medelstora företag en av deras främsta målgrupper. Miljöbron är en ideell organisation som bland annat genom att föra samman studenter med företag skapar broar och bidrar till kunskapsöverföring för miljöarbete. En del av Miljöbrons verksamhet består av ett samarbete med studenter inom ramen för kursen Miljöledningssystem vid Göteborgs Universitet. Många företag planerar att ansöka om en certifiering men har svårt att få tiden att räcka till eller saknar kunskap om hur de ska börja. Genom Miljöbron får företagen kontakt med studenter som deltar i kursen Miljöledningssystem och får ta del av studenternas miljögenomgång. Efter att studenterna genomfört ett arbete på företaget lämnar de en rapport till företaget. Dessa rapporter har vi i detta arbete fått ta del av. Syftet med studien är att undersöka vilket värde studenterna skapar hos små och medelstora företag inom deras miljöledningsarbete. Underlag för arbetet är studentrapporter från kursen Miljöledningssystem utförda mellan åren 2014 och 2016. Rapporterna utvärderades med avseende på kvalitet och de miljöaspekter som identifierats. Vidare undersöktes vilka av företagen som senare ansökt om en certifiering. På två av företagen genomförde vi intervjuer för att få ett företagsperspektiv. Från intervjuerna framkom det att studenterna ställde frågor ute på företagen vilket skapade kunskap bland de anställda. Miljögenomgången som studenterna gjorde blev bland annat ett redskap och ett underlag för att arbeta vidare med miljöarbetet och bidrog till att företagen uppfattade att de var bättre förberedda för framtiden. Det är främst kundvärde som värderas hos företagen. Främst krav från kunder eller andra intressenter påverkar därför huruvida företagen väljer att ansöka om en certifiering.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Övrig industriell teknik och ekonomi , Other industrial engineering and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index