Betydelsen av en central strategi och utbildning En fallstudie om mellanchefernas roll vid implementering av lean construction på ett svenskt entreprenadföretag

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
BRANDES, OLIVIA
CESAR, EMELIE
PERSSON, JOSEFIN
SKOGH, MADELEINE
THORSSON, JONATHAN
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I takt med att samhället utvecklats har byggprojekt blivit större och informationen mer komplex, vilket har lett till större krav på god kommunikation. Dessutom har byggbranschen länge framstått som slösaktig, där projekten allt för ofta överskrider budget och sluttid samt har brister i kvalitet. Genom att implementera lean construction kan kommunikationen förbättras, slöseri reduceras, arbetsprocesserna effektiviserasochmervärdeskapasförslutkunden.Lean-filosofinharpåvisatshapositiv inverkan avseende de hållbara aspekterna då den medför ett hållbart byggande med minskade kostnader och ökad kvalitet samt reducerade hälso- och säkerhetsrisker. För en lyckad lean-implementering krävs ett bra ledarskap, inte minst på mellanchefsnivå,förattallaskaarbetamotsammamål.Forskningharvisatattmellanchefernaharennyckelpositionochoftafungerarsomenkommunikationslänkmellan högstaledningenochdeoperativadelarna,däravärderasengagemangochförståelse för lean construction betydelsefull. Inom affärsområdet NCC Building Sweden, på det svenska entreprenadföretaget NCC, har lean construction implementerats. Det finns inga studier som påvisar mellanchefernas betydelse vid lean-implementering inom den svenska byggbranschen. Syftet var att identifiera eventuella hinder och förbättringsmöjligheter inom ledarskapet, specifikt på mellanchefsnivå, vid implementeringavleanconstructionpåNCC.EnfallstudiegenomfördespåNCCBuilding Sweden. Baserat på åtta intervjuer och en enkätundersökning med 55 respondenter framkom det att bristande kunskap om lean construction och vanor i dagligt arbete var hinder hos ledarskapet i organisationen, specifikt på mellanchefsnivå. Det största hindret, som indirekt påverkade mellancheferna, var att NCC Building Sweden inte hade en central strategi för implementering av lean i hela organisationen. Ett annat hinder var bristande kunskap. För att avlägsna identifierade hinder var lean-utbildning ett förbättringsförslag. Utbildning kan leda till att mellancheferna blirmerengagerandeochstöttandeilean-appliceringen.Slutsatsenvarattentreprenadföretag behöver ta beslut om implementering av lean och vid eventuell satsning erbjuda alla medarbetare lean-utbildning och stötta mellancheferna, för att skapa goda förutsättningar för att lyckas med implementeringen i hela organisationen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Lean construction , Mellanchefer , Lean-implementering , Hinder , Förbättringsmöjligheter , Utbildning , Central strategi
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index