Betydelsen av en central strategi och utbildning En fallstudie om mellanchefernas roll vid implementering av lean construction på ett svenskt entreprenadföretag

dc.contributor.authorBRANDES, OLIVIA
dc.contributor.authorCESAR, EMELIE
dc.contributor.authorPERSSON, JOSEFIN
dc.contributor.authorSKOGH, MADELEINE
dc.contributor.authorTHORSSON, JONATHAN
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.examinerSundquist, Viktoria
dc.contributor.supervisorWänström, Agnes
dc.date.accessioned2020-09-23T06:34:01Z
dc.date.available2020-09-23T06:34:01Z
dc.date.issued2020sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractI takt med att samhället utvecklats har byggprojekt blivit större och informationen mer komplex, vilket har lett till större krav på god kommunikation. Dessutom har byggbranschen länge framstått som slösaktig, där projekten allt för ofta överskrider budget och sluttid samt har brister i kvalitet. Genom att implementera lean construction kan kommunikationen förbättras, slöseri reduceras, arbetsprocesserna effektiviserasochmervärdeskapasförslutkunden.Lean-filosofinharpåvisatshapositiv inverkan avseende de hållbara aspekterna då den medför ett hållbart byggande med minskade kostnader och ökad kvalitet samt reducerade hälso- och säkerhetsrisker. För en lyckad lean-implementering krävs ett bra ledarskap, inte minst på mellanchefsnivå,förattallaskaarbetamotsammamål.Forskningharvisatattmellanchefernaharennyckelpositionochoftafungerarsomenkommunikationslänkmellan högstaledningenochdeoperativadelarna,däravärderasengagemangochförståelse för lean construction betydelsefull. Inom affärsområdet NCC Building Sweden, på det svenska entreprenadföretaget NCC, har lean construction implementerats. Det finns inga studier som påvisar mellanchefernas betydelse vid lean-implementering inom den svenska byggbranschen. Syftet var att identifiera eventuella hinder och förbättringsmöjligheter inom ledarskapet, specifikt på mellanchefsnivå, vid implementeringavleanconstructionpåNCC.EnfallstudiegenomfördespåNCCBuilding Sweden. Baserat på åtta intervjuer och en enkätundersökning med 55 respondenter framkom det att bristande kunskap om lean construction och vanor i dagligt arbete var hinder hos ledarskapet i organisationen, specifikt på mellanchefsnivå. Det största hindret, som indirekt påverkade mellancheferna, var att NCC Building Sweden inte hade en central strategi för implementering av lean i hela organisationen. Ett annat hinder var bristande kunskap. För att avlägsna identifierade hinder var lean-utbildning ett förbättringsförslag. Utbildning kan leda till att mellancheferna blirmerengagerandeochstöttandeilean-appliceringen.Slutsatsenvarattentreprenadföretag behöver ta beslut om implementering av lean och vid eventuell satsning erbjuda alla medarbetare lean-utbildning och stötta mellancheferna, för att skapa goda förutsättningar för att lyckas med implementeringen i hela organisationen.sv
dc.identifier.coursecodeACEX10sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/301761
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectLean constructionsv
dc.subjectMellanchefersv
dc.subjectLean-implementeringsv
dc.subjectHindersv
dc.subjectFörbättringsmöjlighetersv
dc.subjectUtbildningsv
dc.subjectCentral strategisv
dc.titleBetydelsen av en central strategi och utbildning En fallstudie om mellanchefernas roll vid implementering av lean construction på ett svenskt entreprenadföretagsv
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
ACEX10-20-23.pdf
Storlek:
1.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: