moBil Elbilspool - Implementation av driftoptimering genom dynamisk prissättning i en mjukvaruprototyp för friflytande elbilspooler

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Dahl, Viktor
Hellström-Keyte, Roland
Lloyd, Jesper
Johansson, Marcus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Friytande bilpooler tillåter envägsresor med start och slut vid vilken parkeringsplats som helst inom ett avgränsat driftområde, vanligen en stadskärna. Till skillnad från traditionella bilpooler, vari bilar alltid ska återlämnas där de hämtats, finns risk att fordon blir olämpligt fördelade. Driftoptimering genom dynamisk prissättning utvecklades i detta arbete med målet att möjliggöra ett kostnadsffektivt sätt att säkerställa tillgänglighet av fordon, och därmed lönsamhet, i friytande bilpooler. Två modeller för dynamisk prissättning utvecklades, samt implementerades i en prototyp av en IT-lösning för fri ytande elbilspooler. Grunden till den första modellen utgjordes av en verifierad modell för kostnadsminimering av stationsbaserade bilpooler med envägsresor. Modellen är baserad på MILP och hämtades ur Alvina Keks avhandling Decision support tools for carsharing systems with exible return time and stations (2006). Svårigheter i integrationen av dynamisk prissättning föranledde utvecklingen av en ny modell, baserad på koncept från Reinventing the Automobile av William Mitchell et al. (2010). Resultatet visualiserades i en Android-applikation amnad att köras på en bilmonterad surfplatta. Ytterligare utvecklad mjukvara innefattar en mobilapplikation för Android riktad mot bilpoolens anv andare, samt essentiella applikationer på serversidan, huvudsakligen skrivna i Java. Erfarenheterna från detta arbete bereder väg för utvecklingen av fullskaliga implementationer av modeller för dynamisk prissättning. För att kunna påvisa faktisk kostnadsminimerande effekt av dylika modeller krävs dock både fältexperiment och beteendeanalys av användare. Modellerna som utvecklades är tillräckligt välbeskrivna f or att efterföljande arbeten utifrån denna rapport ska kunna implementera dem för vidare analys och testning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datavetenskap (datalogi) , Computer Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index