Behörighet och kompetens på batteri-hybriddrivna produkttankfartyg - Rederiets syn på behörighet och kompetens samt sjöbefälsutbildningens roll i dess leverans

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Sjökapten 180 hp (sjökaptensexamen)
Publicerad
2023
Författare
Ardanius, Albin
Lorensson, Hjalmar
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I takt med att sjöfarten utvecklas till att bli ett alltmer klimatsmart transportslag implementeras nya bränslebesparande tekniska lösningar. En av de tekniska lösningarna som under senare år har blivit mer och mer aktuell är batteri-hybriddrift. Detta har implementerats ombord på ett antal svenskkontrollerade produkttankfartyg. Denna rapport behandlar det eventuellt förändrade kompetensbehov som följer teknikutvecklingen samt undersöker hur rederierna tillgodoser fartygens besättning med lämplig kompetens. Även en undersökning kring rederiernas syn på utbildning inom området presenteras i rapporten. Denna kvalitativa fallstudie visar genom en analys av semistrukturerade intervjuer, att rederierna anser att viljan till inlärning inom ny teknik är viktigare än sakkunskap om den nya tekniken. Rederierna anser även att en större utbildning inom reglerteknik och ellära blir nödvändig när fartyg utrustas med batteri-hybriddrift.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Batteri-hybriddrift , sjöfart , kompetens , inlärning , sjöbefälsutbildning , produkttankfartyg
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index