Kartläggning och utredning av smidesprocessen – Ett Six Sigma-projekt för att identifiera källor till kvalitetsvariation

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Maskinteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Axelsson, Kim
Martinsson, Annika
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Under en längre tidsperiod har Sandvik Materials Technology haft runt 50 % kvalitetsutbyte på två produkter som genomgår smidning. Då Sandvik har kontroll över blandningsprocessen tros kvalitetsvariationer uppkomma under varmbearbetningen, värmebehandlingen eller kombination av dessa. Kvalitetsvariationerna leder till störningar i övriga produktionen då produkterna kräver ombearbetning, något som även får ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. På grund av produktionsstopp under projektets gång kunde inte fokus läggas på de två nämnda produkterna utan syftet blev att utreda kvalitetsvariation i smidet generellt. Med hjälp av Six Sigma-metodik undersöktes och kartlades smidesprocessen. Via observationer, intervjuer och ett antal kvalitetsverktyg gjordes en nulägesanalys av smideprocessen. Viktiga nyckelfaktorer som påverkar variation togs fram och analyserades med hjälp av feleffektsanalys och Ishikawadiagram. Nulägesanalysen resulterade i en uppdelning av faktorer som påverkar kvalitetsvariation i mikro- och makronivå. Resultat på makronivå visar att dagens mätsystem inte speglar verkligheten, att det finns en avsaknad av ledning samt att återkoppling och kommunikation brister i processen. Dessa faktorer påverkar direkt eller indirekt de faktorer på mikronivå som framkommit av kartläggningen; systemet tillåter för stor frihet; problematik finns kring arbetsrutiner; stora riskfaktorer kring riktningsförfarande; maskinparken är gammal och sliten. Utifrån resultaten rekommenderas Sandvik Materials Technology att arbeta med de faktorer som uppkommit på makronivå för att komma tillrätta med spridningen i kvalitet. Man bör upprätta ett mätsystem som speglar verkligheten och mäter de faktorer som påverkar variation. Skapa förutsättningar och riktlinjer för enhetliga och informativa kommunikationsvägar samt verka för en kunskapsdelande arbetsmiljö och generera en gemensam målbild för berörd personal kring smidesprocessen genom styrning och beslutsfattande på högre nivåer i organisationen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Materialvetenskap , Produktion , Hållbar utveckling , Produktionsteknik , Metallurgisk process- och produktionsteknik , Materials Science , Production , Sustainable Development , Manufacturing engineering , Metallurgical process and manufacturing engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index