Sopsug i bostadsområden: en studie kring om sopsugssystem har möjlighet att öka välmående och livskvalitet i bostadsområden

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Flakberg, Joel
Zisko, Denis
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta examensarbete är utfört med hjälp av Envac AB, ett ledande företag inom avfallshantering med inriktning på sopsugssystem och dess teknik. Envac har identifierat ett behov på att forskning bör utföras kring hur sopsugssystem och annan avfallshantering ur både en praktisk och teoretisk synvinkel påverkar livskvaliteten och välmående i olika delar av Göteborgs samhälle. Att avfallshanteringen fungerar är något som tas för givet på de flesta platser i Sverige, när den dock inte fungerar kan det påverka både platsens skönhet och människors inre. Arbetet undersöker huruvida sopsugssystem kan vara en del av en hållbar avfallshantering som är tillfredställande för användarna. Fortsättningsvis utifrån författarnas linje på Chalmers, Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Samhällsbyggnadsteknik valdes en avgränsning på forskningsområdet. Arbetet inriktades på bostadsområden i Göteborg och hur ett implementerat sopsugssystem och annan avfallshantering påverkar eller påverkat livskvaliteten och välmående i ett specifikt bostadsområde. För att få fram denna data har det utförts undersökningar i form av en allmän digital enkät med direkt anknytning till ett bostadsområdes livskvalité och välmående i form av frågor, intervjuer av valda primärintressenter till sopsugssystem och avfallshantering men även litteratur som har en koppling till det undersökta området. Dessa data presenteras sedan i examensarbetet och ur dessa data har sedan ett resultat tagits fram. Resultatet har visat på att sopsug gynnar livskvaliteten och välmående i Göteborgs bostadsområden men man är fortfarande kritisk till sopsug. Enligt intressenters perspektiv är det för dagsfället inte värt att investera i på grund av kostnaden och avsaknaden av funktioner som fler fraktioner och större möjligheter för sortering.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Sopsugssystem , Livskvalitet , Hållbarhet , Bostadsområde , Välmående , Göteborg , Fastighetsutveckling , Avfallshantering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index