Jämförelse av kylmetoder för sista kilometern-leveranser av matkassar

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Orebrand, Albin
Nordblom, Ivar
Viberud, Lydia
Petersson, Sara
Norrby, Sofia
Banjac, Tom
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Efterfrågan på matkassar växer snabbare än någonsin, vilket ställer krav på bolag i branschen. Det är av största vikt för bolag i branschen att välja rätt kylmetod för sina leveranser, dels på grund av skärpta krav kring miljömässig hållbarhet, dels för att verksamheten ska vara lönsam. Problem Idag saknas en kartläggning av vilka kylmetoder som används, samt hur dessa förhåller sig till varandra ur ett miljömässigt och ett ekonomiskt perspektiv. Avsaknaden gör det svårt för bolag att ta välgrundade beslut. En kartläggning som kan utgöra beslutsunderlag för matkassebolag vid val av kylmetod skulle innebära en möjlighet att jämföra de olika kylmetoderna och deras konsekvenser. Syfte Syftet med rapporten är att redogöra för hur de vanligaste passiva kylmetoderna för sista 4 kilometern-leveranser av matkassar förhåller sig till varandra och till Gordon Deliverys aktiva kylmetod. Kylmetoderna jämförs sedan ur ett kostnadsperspektiv och ur ett koldioxidekvivalentperspektiv. Teoretiskt ramverk Det teoretiska ramverket redogör för begreppen: logistik för livsmedel, kylsystem, matkassar, kylmetoder, miljöredovisningsmetoder, koldioxidekvivalenter samt kostnadsanalys. Metod I syfte att besvara rapportens frågeställningar utfördes en mixed method research, MMR, där en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder användes. Resultaten analyserades därefter med hjälp av en kostnadsanalys och en koldioxidekvivalentanalys. Resultat och implikationer Resultatet av studien visar att det förekommer flera olika passiva kylmetoder, men det vanligaste är att matkassar kyls genom att packas i en wellpappkartong med isolering, samt någon form av kylmedel. De fyra mest använda isoleringstyperna är bomull, bubbelfolie, ull och stärkelse, och de två förekommande kylmedlen är gelpåsar och ispåsar. Vidare förekommer också lösningar där wellpappkartongen och isoleringen ersätts med en expanderad polystyrenbox, även kallat EPS-box. Jämförelsen av koldioxidekvivalenter visar att passiva kylmetoder genererar mer koldioxidekvivalenter än aktiva kylmetoder. EPS-boxar ger upphov till mer utsläpp än wellpappkartonger, och gelpåsar ger mer utsläpp än ispåsar. Kostnadsanalysen visar att EPS-boxar är dyrare än wellpappkartonger och isolering, samt att lösningar med bomullsisolering är dyrast medan isolering av bubbelfolie medför lägst kostnader.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
kylmetoder , koldioxidekvivalenter , MMR , sista kilometern , matkassar , kylkedja för livsmedel
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index