Livscykelanalys av komponent tillhörande flygmotorn RM12 - Identifiering av produktsystemets hotspots genom en förenklad livscykelanalys

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Design och produktutveckling 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Larsson, Emilia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Följande rapport redovisar resultatet av en livscykelanalys ur ett ”vagga till grind” perspektiv för en komponent av flygmotorn RM12 på uppdrag av GKN Aerospace AB. Studien är ett examensarbete vid Chalmers Tekniska Högskola inom programmet design och produktutveckling som motsvarar 15 HP. Vid genomförandet av livscykelanalysen har den process som satts upp i ISO-standarden 14040 efterföljts. Det första steget i standarden är definition av mål och omfattning där den funktionella enheten ”spole 1 & 2” har bestämts. Vidare har målet och syftet med arbetet beskrivits och de systemgränser som studien bör hålla sig inom. En del avgränsningar har gjorts på grund av tidsspannet för arbetet men även vid brist på tillräcklig data. Inventeringsanalysen är det nästkommande steget där nödvändig in- och output samlas in för de olika processerna. Denna data har sedan använts i miljöpåverkansbedömningen som är det tredje steget. Vid genomförandet användes programvaran Gabi som tagits fram för att utföra beräkningar av livscykelanalyser. Resultatet tolkades sedan i det fjärde och sista steget. Det visade sig att materialframställningen stod för absolut högst miljöpåverkan sett ur GWP. Därefter kom flygtransporten av smidet mellan USA och Sverige. Tredje störst var konverteringen och värmebehandlingen som sker vid produktionen i USA. Då materialframställningen stod för högst påverkan togs tre direktiv fram, för att potentiellt kunna minska dessa värden. Vid närmare analys av GKN:s egen produktion stod argonförbrukningen vid plasmasputningen för överlägset störst påverkan. Resultatet visar även att klimatpåverkan inte alltid behöver korrelera med energiåtgång, då GKN hade större elförbrukning än deras leverantörer, men ändå hade lägre GWP. Detta visar på vikten av vilken energikälla som används.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Livscykelanalys , Hållbarhet , RM12 , LCA , GKN , Hotspots
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index