Tillämpning av social hållbarhet i förvaltningsskedet: avseende kommersiella fastigheter och stadsutveckling

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Bresky, Sara
Durgé, Alice
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Social hållbarhet är en av tre hållbarhetsdimensioner som ofta prioriteras lägre och väljs bort till förmån för de ekologiska och ekonomiska dimensionerna. Anledningarna kan vara många, exempelvis saknas det verktyg att mäta social hållbarhet, vidare finns det ingen generellt uttalad definition av begreppet. Dessutom återfinns inte sociala aspekter i några av de mätbara certifieringssystemen som finns inom branschen då dessa främst inkluderar de ekologiska och ekonomiska värdena. Arbetet undersöker även diversifieringen inom begreppet social hållbarhet hos de olika fastighetsförvaltare som verkar på marknaden och vilka parametrar som de anser inkluderas i begreppet. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en byggherre kan främja social hållbarhet för den enskilda fastigheten i framtiden. Studien ämnar även undersöka om det finns nyckelfaktorer som skapar förutsättningar till ett gynnsamt arbete kring social hållbarhet i förvaltningsskedet oberoende fastighetsägare. Vidare avser arbetet att även granska möjligheterna för Skanska Fastigheter Göteborg AB som fastighetsutvecklare att säkra denna aspekt av hållbarhet för projektet Citygate i framtiden. Studien förväntas bidra till förståelse för de sociala dimensionerna av hållbar utveckling. Metoderna som tillämpas i denna studie är en kvalitativ textanalys samt semistrukturade kvalitativa intervju- och enkätstudier.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Hållbar utveckling, fastighetsförvaltare, förvaltningsskede, byggherre, markanvisning
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index