Bridge Resource Managements roll i hanterandet av en krissituation - En simulator- och intervjubaserad studie om Bridge Resource Management och användandet av checklistan

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Berggren, Joel
Stenman, Erik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Inom sjöfarten förekommer ett flertal kritiska moment och situationer vilka kan ge upphov till förödande konsekvenser om de inte hanteras på ett korrekt sätt. Det är därför av vikt att aktivt arbeta för att värna om säkerheten ombord. Bridge Resource Management (BRM) är en utbildningskurs där blivande bryggbefäl undervisas med alla tillgängliga resurser i hur fartyg framförs på ett korrekt och säkert sätt. Checklistan används inom BRM som ett instrument utformat för att minska förekomsten av misstag och öka säkerheten. Inom luftfarten återfinns motsvarigheten Crew Resource Management (CRM), vilken fyller samma funktion som sjöfartens BRM. Skillnaden mellan utbildningarna är att CRM genomförs med årlig uppföljningsutbildning tillsammans med checklistan, där BRM endast ges som grundutbildning. Studien syftar till att undersöka om det finns behov av uppföljningsutbildning av BRM och om det således finns delar av CRM som är överförbara till BRM. Syftet är även att undersöka checklistans roll i hanterandet av en kritisk situation. Studien är kvalitativ och de metoder som används är semistrukturerad intervju, enkät och observation av praktisk simulatorworkshop utförd på Chalmers. I studien deltar endast personer med svensk nationalitet. I resultatet framkommer att studiens deltagare ser positivt på att införa en uppföljningsutbildning av BRM samt en fartygsspecifik utbildning vilket i dagsläget inte är standard inom sjöfarten. Det visade sig även att deltagarna använde checklistan på olika sätt vid en kritisk situation beroende på den aktuella situationen och hur mycket tid som finns tillgänglig.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Bridge Resource Management , Checklista , Crew Resource Management , Mänsklig faktor
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index