Konsekvenser av framtidens nederbörd - En konceptstudie över Sahlgrenska Universitetssjukhusets område vid ett 100-årsregn

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
PETTERSSON, Emil
HOLMLUND, Hannes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Klimatförändringen är en av de största frågorna i dagens samhälle. Utsläppen av växthusgaser från mänskligt bruk ger stora konsekvenser på vår planet. Extremväder är något som blir alltmer vanligt. Glaciärer smälter, extrem torka i vissa regioner och extrema skyfall ökar i antal över tid. Nederbörd eller skyfall har blivit aggressivare och oförutsägbara i ett framtida samhälle. Ett stopp av utsläpp som ökar temperaturen på jorden är i större behov nu än aldrig. En kraftigare nederbörd leder till fler förekommande översvämningar och bräddningar av vattenflöden. Göteborgsområdet har alltid varit drabbat av mycket nederbörd och även om staden har ett mer sofistikerat ledningsnät än många andra platser så är inte staden immun mot incidenter. Till exempel år 2006 så översvämmades stora delar av Göteborgsvägen då Mölndalsån bräddades. Sahlgrenska Universitetssjukhuset ligger i ett område i Göteborg som fått mycket kritik på grund av dess otaktiska geografiska placering. Området är beläget i en lågpunkt i centrala Göteborg omgivet av rullstensåsar och berg och har en dålig jordlagerföljd för att hantera vatten. Syftet med denna rapport är att utföra en skyfalls studie på Sahlgrenska Universitetssjukhusets område vid ett 100-årsregn och kolla på konsekvenser som uppstår samt möjliga förbättringsåtgärder för att minska dessa. I studien kommer programmen Scalgo och Mike21 användas för att simulera modeller över Sahlgrenska Universitetssjukhusets område som utsätts för ett 100-årsregn. Qgis kommer att användas för att visualisera rännstensbrunnar samt resultatfiler. All modellering kommer att ske i 2D. Resultaten från simuleringarna visar på att Sahlgrenska Universitetssjukhusets område är väldigt utsatt för översvämning vid ett skyfall. Stora vattensamlingar och breda vattenflöden bildas på kritiska platser och runtom sjukhuset. Att få ett opåverkat Sahlgrenska Universitetssjukhus vid ett 100 årigt regn är troligtvis omöjligt men med åtgärder kan bristerna minimeras. Dagvattenlösningar lämpliga för området valdes ut och ett flertal svackdiken, en torr damm och en översvämningsbarriär har modellerats in i området som åtgärder för att minska vatten-djupen och vattensamlingarna i kritiska områden. Simuleringar med åtgärderna separat och kombinerat utfördes och det kunde konstateras att samtliga åtgärder har en positiv inverkan på Sahlgrenska Universitetssjukhusets område vid kraftig nederbörd.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
rännstensbrunnar , vattensamling , Klimatförändring , översvämning , jordlagerföljd , skyfall , Scalgo , QGIS , Mike21 , 100-årsregn , dagvattenlösningar
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index