Alternativa kommunikationsprocedurer inom tanksjöfarten under Covid-19- pandemin - Hur tanksjöfarten har anpassat sina kommunikationsprocesser under last- och lossningsprocedurer vid hamnanlöp

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Lehnberg, Emma
Valdemarsson, Marcus
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Under Covid-19-pandemin har den svenska regeringen tillsammans med folkhälsomyndigheten tagit fram restriktioner för allmänheten att följa i Sverige. Samhället har behövt anpassa sina rutiner och detta inkluderar även tanksjöfarten. För att kunna minimera antalet personer som stiger ombord på tankfartyg under last- och lossningsoperationer har alternativa tillvägagångssätt för kommunikation utformats. Syftet med denna vetenskapliga rapport är att undersöka dessa lösningar och redogöra för hur de har förändrat arbetssättet gentemot tidigare procedurer. Fakta inhämtades via kvalitativa semistrukturerade intervjuer med besättningsmedlemmar ombord samt kontorsanställda i den operativa verksamheten. Arbetet skrevs på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Studien är avgränsad till tankfartyg över 500 bruttoton med svensk flagg eller svenskt ekonomiskt intresse (svenska ägarintressen). Resultatet visar att informanterna är nöjda med hur kommunikationsprocedurerna ser ut och upplever att arbetet har effektiviserats och att onödiga besök av landpersonal har minimerats. Det har dock framkommit att säkerheten i viss mån åsidosatts. Detta då säkerhetsmötet tidigare tagit mycket tid i anspråk men trots det varit ett forum där parterna kunnat kommunicera och uttrycka sina synpunkter i en trygg miljö. Utan det fysiska mötet är detta mer svåruppnått. Huruvida en återgång till kommunikationsprocedurerna pre-Covid-19 kommer bli aktuellt eller ej får tiden utvisa men branschen har säkerligen dragit nyttiga lärdomar under pandemins tid.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Covid-19 , Tanksjöfart , Kommunikation , Hamnanlöp , Last-och lossningsoperation
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index