Utformning av vattenavledning i automatiserat parkeringshus

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Sijaric, Edo
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Med ökade krav på automatisering och minskad användning av befintliga ytor vid bygge av parkeringshus uppstår utmaningar i att säkra funktioner som krävs för driften av parkeringshus. Vid utformning och tillverkning av automatiserade parkeringshus med kassetter är en avgörande funktion dränering av vatten från kassetterna i vilka bilarna parkeras. Vattnet kommer från de parkerade bilarna och är ett resultat av regn och snö. Den här typen av parkeringshus består till stora delar av stålkonstruktioner och därmed kan stående vatten orsaka beständighetsskador på material och utgöra en halkrisk för brukare. Vid automatiserad förflyttning av kassetter uppstår även risken att avrunnet vatten från bilarna läcker. Den här studien fokuserar på utformning av vattenavledning i ett automatiserat parkeringshus som byggföretaget Skanska Sverige AB är i idéstadiet i att ta fram. För att uppnå studiens formulerade syfte och uppfylla ställd frågeställning har studien behandlat två separata delar i det automatiserade parkeringshuset som har identifierats som nycklar i vattenavledningen. Den ena är vattenavledningen från själva bottenplattan på vilken bilarna parkeras och den andra är förhindrandet av läckage vid förflyttning av kassetter. Utformningen gjordes i fyra olika steg som en del av produktutvecklingsprocessen nämligen produktspecificering, konceptgenerering, konceptutvärdering och vidareutveckling. De olika stegen gjordes separat för vattenavledningen från bottenplattan samt förhindrandet av läckage vid förflyttning av kassetter. I produktspecificeringen togs ett funktionsträd fram som beskriver den önskade lösningens ingående funktioner samt en specifikation med krav och önskemål på den resulterande lösningen. I konceptgenereringen genererades en mängd koncept som förslag på hur önskad funktion kan säkras. Konceptgenereringen gjordes med hjälp av brainstorming och baserades på funktionsträdet och produktspecifikationen. I nästa steg utvärderades de genererade koncepten för att säkra den bästa lösningen. Konceptutvärderingen bestod av två delar. I den första jämfördes de genererade koncepten med ställda krav och de som inte uppfyllde något av kraven eliminerades. I den andra delen användes Pughs matris för att jämföra de kvarvarande koncepten med varandra med hänsyn tagen till konceptens förmåga att uppfylla önskemålen i produktspecifikationen. Utvärdering med Pughs matris gjordes i flera iterationer tills tre koncept kvarstod och den bästa av de tre lösningarna valdes efter diskussion bland deltagare i processerna. I vidareutvecklingen togs slutligen en detaljkonstruktion fram av lösningen. Vattenavledningen från själva bottenplattan säkras genom att bottenplattan delas upp i plåtdelar med olika lutningar för att säkra avrinning mot mitten av bottenplattan där en ränna är placerad. Rännan har en golvbrunn placerad i mitten med ett filter för sten och smågrus. I kassetterna ingår fyra VKR-rör och i ett godtyckligt VKR-rör är ett dräneringsrör kopplat med ett munstycke. När fordon står på bottenplattan och dagvatten börjar rinna ner i golvbrunnen ska det kunna droppa ner i munstycket oberoende om bottenplattan är direkt kopplad till lyftvaggan eller om de är separerade. För att förhindra läckage vid förflyttning av kassetterna placeras backventil med kula i ett av de fyra VKR-rören som ingår i en kassett. En fjäder är installerad på toppen, med godtyckligt stöd för att försäkra att backventilen är pressad mot VKR-rörets inre kanter. Det undre VKR-röret är försedd med en tratt för att försäkra att droppande vatten fångas upp samt en utstickande pinne. Då rören möts trycks backventilen med kulan upp av pinnen och vatten kan rinna ner i det undre röret. Det undre VKR-röret ska vara försett med hål för att tillåta vattengenomströmning. Förslag på vidare studier innefattar materialval, konstruktionsberäkningar och detaljkonstruktion samt produktionsmetoder.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index