Sjötransporter i Sverige: Utmaningar och potential för överflyttning från väg till sjö

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
Arthur, Wictor
El-Haj, Rim
Fagerström, Johannes
Rydin, Felix
Stenberg, Arvid
Wallén, Edvin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Det svenska transportnätet är dominerat av tunga lastbilar för att transportera gods inrikes. Ökad belastning på det svenska vägnätet samt högre krav på miljömässiga lösningar har, i takt med detta, tvingat politiker, transportörer och transportköpare att utforska andra alternativ. Sjötransporten är ett av de huvudsakliga alternativen och en förflyttning från väg till vatten anses fördelaktig av många. Trots alternativets popularitet finns det fortfarande många utmaningar och problematik huruvida sjötransporten är den optimala lösningen på problemet. Rapporten syftar till att kartlägga det svenska transportnätet och undersöka om en överflyttning till sjötransport är ett gynnsamt och genomförbart alternativ. Detta genomförs genom att konkretisera fyra olika fall där varje fall motsvarar en rutt mellan två noder. Utöver detta undersöks vilka andra effekter en överflyttning från väg till vatten kan medföra. Semistrukturerade intervjuer med myndigheter, transportörer och transportköpare har genomförts för att skapa en bred och nyanserad förståelse kring området. Detta kompletterades med litterära rapporter för att ge en bred och heltäckande empiri. I analysen diskuteras de fyra fallen och övriga faktorer, vilket konkluderas i en slutsats kopplad till frågeställningarna. I studien uppenbarades tydliga utmaningar och problematik mellan områdets olika intressenter. EU och riksdagens mål är huvudsakligen miljömässiga, medan transportörer och transportköpare prioriterar tid och pengar. Gapet mellan intressenterna blir allt tydligare när kostnaderna för de olika transportsätten undersöks. Trots upprepade försök från riksdagen att göra sjötransporten mer attraktiv har detta inte fungerat då transportörer och transportköpare ej anser det som lönsamt. Ett land som Nederländerna har dock lyckats överbrygga detta gap och visar vilka fördelar som kan utnyttjas med en fungerande sjötransport. Slutligen konstaterades det att incitamentet för transportörer och transportköpare att använda sjötransporter är för litet och riksdagen bör överse fler bidrag eller kostnadsminskningar om de vill göra transportsättet lönsamt.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
sjötransport , godstransport , svenska transportsystemet , branschtransformation , hållbara transporter
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index