Förebygg Greenwashing: Från data till påverkan i svensk bergmaterialindustri

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2022
Författare
Crona, Michael
Flaa, Fabian
Linnér, Filip
Jonsson, Wilhelm
Pymay, Erik
Solér, Björn
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Bergmaterialindustrin ¨ ar en av Sveriges st ¨ orsta industrier och bryter strax ¨over 100 miljoner ton sten ˚ arligen [1]. Fr ˚an de produkter som tillverkas byggs bland annat v¨agar, byggnader, och annan infrastruktur. Med en bransch som har s˚a m˚anga olika typer av kunder ¨ ar det viktigt att kunna s¨ arskilja sig, och visa att produkterna har en l ˚ag milj ¨op˚averkan. Detta redovisas i en Enviromental Product Declaration, f ¨ orkortat EPD. M˚ alet med EPD:er ¨ ar att skapa transparens mellan f ¨oretag och kunder vilket g¨ or det extra viktigt att den ¨ ar standardiserad d˚a den skall kunna j ¨amf¨ oras. F¨ or att lyckas med detta finns ett antal olika standarder med syfte att skapa en praxis n¨ ar det kommer till deklaration av milj ¨op˚averkan f ¨ or produkter. Dessa standarder bygger i dagsl¨aget p˚a “worst case” g¨allande milj ¨op˚averkan vilket medf¨ or att antaganden m˚aste g¨ oras vid milj ¨op˚averkansbed¨omning. Detta arbete syftar d¨ armed till att utveckla metoder f ¨ or att kunna minska antagnaden vid milj ¨op˚averkansbed¨omning av bergmaterialprodukter g¨ or att ge s˚a v¨ al f ¨oretag som kund en riktig och r ¨ att bild av milj ¨op˚averkan p˚a produkter. Arbetet syftar ¨aven att unders¨oka p˚a vilket s¨ att incitamentet f ¨ or att genomf¨ ora dessa mer exakta allokeringar kan ¨oka f ¨ or f ¨oretagen. Under arbetets g˚ang har studier genomf¨ orts av bergmaterialindustrin som stort och ¨aven en mer detaljerad studie p˚a ett stenbrott i Tagene. Arbetet har utg˚ att fr ˚an bland annat litteraturstudier, f ¨ or att ¨oka f ¨ orst ˚aelsen f ¨ or ¨amnet men ¨aven f ¨ or att se var problemen finns. Metoden best˚ ar ¨aven av intervjuer med tv ˚a akt ¨ orer inom bergmaterialindustrin, platsbes¨ok samt datahantering. Resultatet av arbetet visar att allokeringen av frekvent data ligger i linje med existerande EPD:er, vilket betyder att metoden som utvecklats lyckats angripa problemet med allokering av energi till de olika produkterna p˚a ett mer detaljerat vis. Resultatet har ¨aven f ¨ors¨akrat vilka problem som finns i skapandet av en EPD:er och d¨ armed belyst hur dessa problem kan l ¨osas med information fr ˚an allokeringsmetoden.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Stenbrott, allokering, energiallokering, bergmaterialindustri, milj ¨ovarudeklaration, EPD, livscykelanalys, LCA, datahantering, dataanalys
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index