Projektering av Jubileumsbron En gång- och cykelbro över Vallgraven i Göteborg

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2023
Författare
HAAR, THERESE
JOBÄCK, SIMON
NABAVI, HOSSEIN
PAMP, FILIPPA
WIDÉN, ELIN
ÖRNDAL, VENDELA
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Denna rapport behandlar utformningen av en ny gång- och cykelbro i trä. Bron ska sträcka sig över Vallgraven i Göteborg, mellan Bastionsplatsen och Bältesspännarparken. Arbetet utgår ifrån förutsättningar för platsen samt följer angivna tekniska krav och råd. Bron har projekterats till en längd på 43 meter och en bredd på 4 meter. Projektet är ett samarbete med CSDC, Chalmers Structural and Design Challenge. CSDC skall bygga en modell av bron i skala 1:1 under Göteborgs 400-årsjubileum. Syftet med arbetet var att välja det mest lämpliga brokonceptet för platsen. För att urskilja det mest lämpliga konceptet, genomfördes två urvalsprocesser. I första urvalet urskildes de viktigaste brotyperna och i det andra viktades dessa utifrån framtagna kriterier. Brokoncepten bedömdes enligt sex kriterier för att utvärdera och identifiera det mest lämpliga konceptet. Kriterierna behandlades genom de tre perspektiven beställare/konstruktion, produktion samt förvaltning & underhåll. Det slutliga brokonceptet valdes till den Matematiska bron. En bågbro utformad med ett komplext räcke. Designen av bron har hämtat inspiration från “Mathematical Bridge”, belägen på Cambridge universitet i England. Bågar utgör den huvudsakliga bärande strukturen för konceptet. Konceptet har ett komplext fackverksräcke som bildas av tangentlinjer från bågen. Dimensionering av bron utgick från en förenklad beräkningsmodell. Utifrån denna fastställdes randvillkor. Därefter identifierades belastning av bron och kritiska lastfall. Dessa kontrollerades för både bruksgränstillstånd och brottgränstillstånd. Slutligen gjordes en kontroll av brons dimensioner och beräkningar av förband utfördes. Den iterativa processen vid dimensionering har lett till slutliga dimensioner för slitplank, balkar under gångbana, pelare, bågar och fackverket mellan bågarna.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Träbro, Gång- och cykelbro, Göteborg, Vallgraven, CSDC, Preliminär dimensionering, Mathematical Bridge, Bågbro.
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index