Tillämpning av Virtual Arrival idag och dess största hinder. En fallstudie utifrån bortfraktarperspektivet.

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Jönsson, Linus
Julin, Tobias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Virtual Arrival är ett koncept som ämnar att minska den tid fartyg spenderar ankarliggandes i väntan på kaj. Detta möjliggörs genom att fartyget instrueras att anpassa sin fart för att möta en begärd ankomsttid. Genom applicering av Virtual Arrival kan på så vis fartyg minska sin miljöpåverkan och samtidigt erhålla liggetid för den extra tid till sjöss som uppkommer till följd av fartändringen. Författarna av denna studie har genomfört en kvalitativ fallstudie för att undersöka och identifiera hur frekvent Virtual Arrival tillämpas av bortfraktare verksamma i Nordeuropa. Syftet med studien var att identifiera varför konceptet, trots dess fördelar, inte används mer frekvent, samt vilka hinder som bortfraktarsidan anser som de största. Studien resultat baseras på semistrukturerade intervjuer genomförda med bortfraktare vars fartyg är verksamma i Nordeuropa i storleken 0 till 25 000 i dödvikt. Studiens resultat visar att ett av de största hindren som bortfraktarsidan identifierar är att transporter ofta innefattar många aktörer. Av dessa har traders inblandning nämnts som det enskilt största hindret. Dessutom anser en klar majoritet av respondenterna att de korta resor som de utför i sitt fartområde inte ger upphov till tillräckligt stora ekonomiska incitament. Slutligen har studiens resultat visat att respondenterna är positiva gentemot tillämpningen av Virtual Arrival under vissa förutsättningar och så länge det gynnar alla inblandade aktörer. Dessa är kontraktsresor och när det är få aktörer inblandade, samt när större delen av kedjan och produktens slutdestination är känd.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Virtual Arrival, trader, befraktare, bortfraktare, komplexitet, BIMCO, NOR, liggetid
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index