Hur arbetar aktörer i byggprocessen med de globala målen?

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Azo, Allan
Zäther, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Klimatproblemen som världen möter idag är kritiska och behöver åtgärdas. I dagsläget bor ungefär hälften av jordens befolkning i urbana miljöer och denna siffra ökar kontinuerligt. Beräkningar har gjorts där man förväntas ha ungefär 70% av jordens befolkning bosatta i urbana områden. Detta skapar stora påfrestningar för vårt klimat. För att motverka dessa problem som uppstår av samhällsutvecklingen så har man skapat en global överenskommelse som heter Agenda 2030. Tillsammans ska man då uppnå mål inom en rad olika frågor där alla arbetar mot en hållbar framtid inom de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna. Klimateffekterna som drivs på av samhällsutvecklingen är exempelvis förändrade nederbördsmönster, torrperioder, värmeböljor, stigande havsnivåer och mindre glaciärer. För att motverka klimateffekterna så behövs krav på samhällsutvecklingen. Detta arbete har tittat på byggprocessen och branschen som bygger våra framtida samhällen och hur de arbetar med Agenda 2030. Syftet med detta arbete är att kartlägga byggprocessens arbete mot de mål som är uppsatta i Agenda 2030 och sedan identifiera problemområden inom byggbranschen där lämpliga åtgärder kan implementeras. Byggprocessen utgör stegen man arbetar efter när nya projekt utvecklas. Det är många olika företag som agerar inom processen och alla påverkar den inom olika områden. En kartläggning har gjorts över hållbarhetsarbetet mot Agenda 2030 för företag inom tre olika företagsgrupper som är teknikkonsulter, byggentreprenörer och förvaltare. Kartläggningen har gjorts genom att studera företagens hållbarhetsrapporter. Aktörerna utför olika aktiviteter, vissa är lagstadgade och andra är frivilliga. De lagstadgade aktiviteterna är relativt simpla aktiviteter som utförs. Områden som avfallshantering och energianvändning är lagstadgade. Dessa aktiviteter utgör grunden för vad som händer i byggindustrin inom hållbarhet. De frivilliga aktiviteterna har väldigt olika svårighetsgrader och komplexitet. Implementering av dessa aktiviteter kräver olika mycket kunskap och kostnader. Detta skapar en ambitionsnivå mellan aktiviteterna och i slutändan mellan företagen. Företag som utför komplexa och svåra åtgärder har en högre ambitionsnivå än ett företag som endast utför lagstadgade åtgärder. Ambitionsnivån för aktiviteter har gjorts med RDAP-skalan från Clarkson som är ett erkänt verktyg. Analys och kartläggning av företagens hållbarhetsarbete gjordes genom att ta fram aktiviteter som arbetar mot tre mål ur Agenda 2030, mål 11, 13 och 15. Tre områden har identifierats och behöver utvecklas vidare. Dessa områden är Greenhouse Gas Protocol, integrering av ekosystem och biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi. För att uppnå en hållbar framtid måste vi fortsätta utveckla vårt samhälle och våra industrier. Dessa tre områden är en viktig del av vår utveckling mot en hållbar framtid.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Agenda 2030 , Byggprocess , Greenhouse Gas protocol , Cirkulär ekonomi , Biologisk mångfald , Hållbart byggande
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index