Six Sigma - Undersökning av bakomliggande orsaker till kvalitets- och effektivitetsproblem på ett medelstort tillverkningsföretag

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Maskinteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Kamperin, Gustav
Pogosjan, Pogos
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I stora företag och organisationer är kvalitetsarbete allmänt vedertaget och något som ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten. SME (Small and Medium-sized Enterprises) ligger inom detta område i allmänhet efter större företag, vilket även är fallet för Eribel Production AB, där projektet genomfördes. Syftet med projektet var att finna de bakomliggande orsakerna till kvalitetsproblemen samt den låga maskinutnyttjandegraden vid Eribels ytmonteringsavdelning, med emfas på det sistnämnda samt att ge förslag på lämpliga förbättringsåtgärder. Detta med hjälp av DMAIC-metodiken(Define, Measure, Analyse, Improve, Control) som ingår i Lean Six Sigma. På grund av tidsbegränsning har endast delarna Define, Measure och Analyse i DMAIC genomförts. Både kvalitativ och kvantitativ data har samlats in och analyserats med hjälp av ett antal av de ingående verktygen i Six Sigma. Eribel har huvudsakligen två typer av stopp som inverkar på maskineffektiviteten, det ena är omställningsstopp och det andra är stopp under drift. Analys av dessa moment visade att omställningstiderna är så långa som de kan förväntas vara och att endast en systematisk förändring i grunden kan förkorta omställningstiderna avsevärt. Utifrån de stopptider som observerats under drift beräknades maskinkostnaden för de oplanerade stoppen till 723 800 kr för ett helt år. Orsaker till stopp under drift är av varierande slag och av varierande längd. Styrdiagram över stopptider under drift indikerar att stopp längre än tio minuter kan vara av värde att följa upp och om möjligt eliminera. Stopp kortare än tio minuter tillhör processens normala variation och åtgärdsförsök riskerar att orsaka överstyrning vilket kan resultera i försämringar och större variation. En huvudslutsats som drogs av projektet var att det första steget bör vara att företaget förbättrar och utökar sitt mätsystem. När detta gjorts blir det lättare att se vilka problem som ska åtgärdas först och främst. Ett mindre projekt av detta slag ger en god inblick i företagets situation men det ger inte nödvändigtvis tillräcklig grund för att specifika åtgärder ska kunna implementeras i produktionen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Hållbar utveckling , Produktionsteknik , Production , Sustainable Development , Manufacturing engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index